25.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 109/2005

av den 24 januari 2005

om definitionen av varje medlemsstats ekonomiska territorium vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (1), särskilt artikel 5.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.7 i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom, av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2) föreskrivs att bruttonationalinkomst enligt marknadspriser (BNI) vid tillämpningen av detta beslut skall utgöras av bruttonationalinkomsten enligt marknadspriser så som den beräknas av kommissionen i enlighet med europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). 1995 års ENS (ENS 95), som ersatte de två tidigare systemen från 1970 och 1979, infördes genom rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (3), och fastställdes i bilagan till den förordningen. Från och med budgetåret 2002 används BNI, så som den beräknas i ENS 95, som kriterium för egna medel.

(2)

I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 fastställs förfarandena för medlemsstaternas rapportering av BNI-uppgifter och förfarandena och kontrollerna vid beräkningen av BNI, och en BNI-kommitté inrättas.

(3)

För definitionen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (BNI) enligt artikel 1 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 är det nödvändigt att förtydliga definitionen i ENS 95 av ekonomiskt territorium.

(4)

För genomförandet av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkning av bruttonationalinkomst till marknadspriser (4), definieras i kommissionens beslut 91/450/EEG, Euratom (5) varje medlemsstats ekonomiska territorium Motsvarande förtydligande bör göras med avseende på BNI.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från BNI-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För tillämpningen av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 skall termen ”ekonomiskt territorium” ha samma betydelse som den som anges i punkterna 2.05 och 2.06 i bilaga A till förordning (EG) nr 2223/96, varvid termen ”geografiskt territorium”, så som den används i de punkterna, skall anses omfatta medlemsstaternas territorier, så som de förtecknas i bilagan till den förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 24 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EGT L 49, 21.2.1989, s. 26. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EGT L 240, 29.8.1991, s. 36. Beslutet ändrat genom Anslutningsakten från 2003.


BILAGA

Medlemsstaternas territorium:

Konungariket Belgiens territorium.

Republiken Tjeckiens territorium.

Konungariket Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland.

Förbundsrepubliken Tysklands territorium.

Republiken Estlands territorium.

Republiken Greklands territorium.

Konungariket Spaniens territorium.

Republiken Frankrikes territorium, med undantag för de utomeuropeiska länderna och territorierna under dess överhöghet, så som dessa anges i bilaga II till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Republiken Irlands territorium.

Republiken Italiens territorium.

Republiken Cyperns territorium.

Republiken Lettlands territorium.

Republiken Litauens territorium.

Storhertigdömet Luxemburgs territorium.

Republiken Ungerns territorium.

Republiken Maltas territorium.

Konungariket Nederländernas territorium, med undantag för de utomeuropeiska länderna och territorierna under dess överhöghet, så som dessa anges i bilaga II till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Republiken Österrikes territorium.

Republiken Polens territorium.

Republiken Portugals territorium.

Republiken Sloveniens territorium.

Republiken Slovakiens territorium.

Republiken Finlands territorium.

Konungariket Sveriges territorium.

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands territorium.