25.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 109/2005

z dne 24. januarja 2005

o opredelitvi ekonomskega ozemlja držav članic za namen Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (1) in zlasti člena 5(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(7) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (2) določa, da se bruto nacionalni proizvod po tržnih cenah (BNP) šteje za enakovrednega bruto nacionalnemu dohodku po tržnih cenah (BND), kakor predvideva Komisija pri uporabi Evropskega sistema računov (ESR). ESR iz leta 1995 (ESR95), ki je nadomestil dva prejšnja sistema iz leta 1970 in 1979, je uvedla Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (3) in je določen v njeni prilogi. BND, kakor se uporablja v ESR95, je nadomestil BNP kot kriterij za lastne vire, z učinkom od proračunskega leta 2002.

(2)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 določa postopke prenosa podatkov o BND držav članic, postopke in preverjanje izračunov BND ter ustanavlja Odbor BND.

(3)

Za opredelitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (BND) v skladu s členom 1 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, je potrebno razjasniti opredelitev ESR 95 ekonomskega ozemlja.

(4)

Za izvajanje člena 1 Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (4), je ekonomsko ozemlje držav članic opredeljeno z Odločbo Komisije 91/450/EGS, Euratom (5). Sedaj je treba zagotoviti ustrezno opredelitev glede na BND.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Odbora BND –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (ES, Euratom) št. 1287/2003 ima izraz „ekonomsko ozemlje“ pomen iz odstavkov 2.05 in 2.06 Priloge A k Uredbi (ES) 2223/96, izraz „geografsko ozemlje“, kakor se uporablja v teh odstavkih, pa obsega ozemlja držav članic, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 181, 19.7.2003, str. 1.

(2)  UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

(3)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1267/2003 (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(4)  UL L 49, 21.2.1989, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 240, 29.8.1991, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA

Ozemlja držav članic:

ozemlje Kraljevine Belgije,

ozemlje Češke republike,

ozemlje Kraljevine Danske, razen Ferskih otokov in Grenlandije,

ozemlje Zvezne republike Nemčije,

ozemlje Republike Estonije,

ozemlje Helenske republike,

ozemlje Kraljevine Španije,

ozemlje Francoske republike, razen čezmorskih držav in ozemelj pod njeno suverenostjo, kot je določeno v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ozemlje Irske,

ozemlje Italijanske republike,

ozemlje Republike Ciper,

ozemlje Republike Latvije,

ozemlje Republike Litve,

ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg,

ozemlje Republike Madžarske,

ozemlje Republike Malte,

ozemlje Kraljevine Nizozemske, razen čezmorskih držav in ozemelj pod njeno suverenostjo, kot je določeno v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ozemlje Republike Avstrije,

ozemlje Republike Poljske,

ozemlje Portugalske republike,

ozemlje Republike Slovenije,

ozemlje Slovaške republike,

ozemlje Republike Finske,

ozemlje Kraljevine Švedske,

ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.