01/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

175


32005R0109


L 021/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 109/2005 AL COMISIEI

din 24 ianuarie 2005

privind definirea teritoriului economic al statelor membre în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (1) și, în special, articolul 5 alineatul (1) al acestuia,

întrucât:

(1)

Articolul 2 alineatul (7) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (2) prevede că produsul național brut la prețurile pieței (PNB) trebuie considerat egal cu venitul național brut la prețurile pieței (VNB) astfel cum este determinat de Comisie prin aplicarea Sistemului European de Conturi (SEC). SEC din 1995 (SEC 95), care înlocuiește două sisteme anterioare din 1970 și respectiv 1979, a fost stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale în Comunitate (3) și este prevăzut în anexa la acesta. VNB, astfel cum este utilizat în SEC 95, a înlocuit PNB ca și criteriu pentru resursele proprii începând din anul bugetar 2002.

(2)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului prevede procedurile de comunicare a datelor VNB de către statele membre, precum și procedurile și verificările privind calculul VNB, și înființează Comitetul VNB.

(3)

Pentru a defini venitul național brut la prețurile pieței (VNB) în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, este necesar să se clarifice definiția teritoriului economic din SEC 95.

(4)

În sensul punerii în aplicare a articolului 1 din Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (4), teritoriul economic al statelor membre este definit în Decizia 91/450/CEE, Euratom a Comisiei (5). O definiție echivalentă trebuie prevăzută în prezent cu privire la VNB.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului VNB,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003, termenul „teritoriu economic” are sensul precizat la punctele 2.05 și 2.06 din anexa A la Regulamentul (CE) 2223/96 și prin „teritoriu geografic” se înțelege termenul astfel folosit la punctele respective, iar teritoriul statelor membre figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 2005.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 181, 19.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(3)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(4)  JO L 49, 21.2.1989, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 240, 29.8.1991, p. 36, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.


ANEXĂ

Teritoriul statelor membre:

teritoriul Regatului Belgiei;

teritoriul Republicii Cehe;

teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția Insulelor Faroe și a Groenlandei;

teritoriul Republicii Federale Germania;

teritoriul Republicii Estonia;

teritoriul Republicii Elene;

teritoriul Regatului Spaniei;

teritoriul Republicii Franceze, cu excepția țărilor și teritoriilor de peste mări cu privire la care își exercită suveranitatea, astfel cum sunt definite în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene;

teritoriul Irlandei;

teritoriul Republicii Italiene;

teritoriul Republicii Cipru;

teritoriul Republicii Letonia;

teritoriul Republicii Lituania;

teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului;

teritoriul Republicii Ungare;

teritoriul Republicii Malta;

teritoriul Regatului Țărilor de Jos, cu excepția țărilor și teritoriilor de peste mări cu privire la care își exercită suveranitatea, astfel cum sunt definite în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene;

teritoriul Republicii Austria;

teritoriul Republicii Polone;

teritoriul Republicii Portugheze;

teritoriul Republicii Slovenia;

teritoriul Republicii Slovace;

teritoriul Republicii Finlanda;

teritoriul Regatului Suediei;

teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.