25.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 109/2005

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 7 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (2) stanowi, że produkt narodowy brutto w cenach rynkowych (PNB) oznacza dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB), jak przewidziała Komisja w zastosowaniu Europejskiego systemu rachunków (ESA). ESA z roku 1995 (ESA95), zastępujący dwa wcześniejsze systemy, odpowiednio z roku 1970 i 1979, ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) i przedstawiono w Załączniku do omawianego rozporządzenia. DNB, stosowany w ESA95, zastąpił PNB jako kryterium dla celów środków własnych, z mocą od roku budżetowego 2002.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 określa procedury przekazywania przez Państwa Członkowskie danych dotyczących DNB oraz procedury i metody kontroli związane z obliczaniem DNB oraz ustanawia Komitet DNB.

(3)

Dla celów definicji dochodu narodowego brutto według cen rynkowych (DNB), zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, konieczne jest wyjaśnienie definicji terytorium gospodarczego zawartej w ESA95.

(4)

Do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (4) terytorium gospodarcze Państw Członkowskich zdefiniowano w decyzji Komisji 91/450/EWG, Euratom (5). Należy zapewnić analogiczną definicję odnośnie do DNB.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu DNB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 pojęcie „terytorium gospodarcze” otrzymuje znaczenie przypisane mu w akapitach 2.05 i 2.06 załącznika A do rozporządzenia (WE) 2223/96, pojęcie „terytorium geograficzne”, zgodnie z jego zastosowaniem w omawianych akapitach, rozumiane jako obejmujące terytoria Państw Członkowskich określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 240 z 29.8.1991, str. 36. Decyzja zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK

Terytorium Państw Członkowskich:

terytorium Królestwa Belgii,

terytorium Republiki Czeskiej,

terytorium Królestwa Danii, z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii,

terytorium Republiki Federalnej Niemiec,

terytorium Republiki Estonii,

terytorium Republiki Greckiej,

terytorium Królestwa Hiszpanii,

terytorium Republiki Francuskiej, z wyłączeniem państw i terytoriów zamorskich, nad którymi Republika Francuska sprawuje zwierzchnictwo, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

terytorium Irlandii,

terytorium Republiki Włoskiej,

terytorium Republiki Cypryjskiej,

terytorium Republiki Łotewskiej,

terytorium Republiki Litewskiej,

terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga,

terytorium Republiki Węgierskiej,

terytorium Republiki Malty,

terytorium Królestwa Niderlandów, z wyłączeniem państw i terytoriów zamorskich, nad którymi Królestwo Niderlandów sprawuje zwierzchnictwo, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

terytorium Republiki Austrii,

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

terytorium Republiki Portugalskiej,

terytorium Republiki Słowenii,

terytorium Republiki Słowackiej,

terytorium Republiki Finlandii,

terytorium Królestwa Szwecji,

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.