25.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/3


VERORDENING (EG) nr. 109/2005 VAN DE COMMISSIE

van 24 januari 2005

betreffende de definitie van het economische gebied van de lidstaten voor de toepassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen („BNI-verordening”) (1), en met name op artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 2, lid 7, van Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2) bepaalt dat het bruto nationaal product tegen marktprijzen (BNP) dient te worden beschouwd als zijnde gelijk aan het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (BNI), zoals bepaald door de Commissie krachtens het Europees Systeem van rekeningen (ESR). Het ESR van 1995 (ESR 95), dat in de plaats is gekomen van twee vroegere systemen van respectievelijk 1970 en 1979, werd vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (3) en werd beschreven in de bijlage daarbij. Het BNI, zoals het in het ESR 95 wordt gebruikt, is met ingang van het begrotingsjaar 2002 in de plaats gekomen van het BNP als criterium voor de eigen middelen.

(2)

Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 worden de procedures voor de indiening van BNI-gegevens door de lidstaten en de procedures en het toezicht op de berekening van het BNI vastgesteld en wordt het BNI-comité opgericht.

(3)

Voor de definitie van het BNI overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 is het nodig de in het ESR 95 gebruikte definitie van economisch gebied te verduidelijken.

(4)

Voor de tenuitvoerlegging van artikel 1 van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen (4) wordt het economische gebied van de lidstaten bij Beschikking 91/450/EEG, Euratom van de Commissie (5) gedefinieerd. De overeenkomstige definitie moet nu worden gegeven met betrekking tot het BNI.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het BNI-comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 heeft de term „economisch gebied” de betekenis die eraan wordt gegeven in de punten 2.05 en 2.06 van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96, terwijl de term „geografisch gebied”, zoals hij in die punten wordt gebruikt, zo wordt verstaan dat hij het grondgebied van de lidstaten omvat zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2005.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 181 van 19.7.2003, blz. 1.

(2)  PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

(3)  PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

(4)  PB L 49 van 21.2.1989, blz. 26. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(5)  PB L 240 van 29.8.1991, blz. 36. Beschikking gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.


BIJLAGE

Grondgebied van de lidstaten:

het grondgebied van het Koninkrijk België,

het grondgebied van de Tsjechische Republiek,

het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, behalve de Faeröer en Groenland,

het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland,

het grondgebied van de Republiek Estland,

het grondgebied van de Helleense Republiek,

het grondgebied van het Koninkrijk Spanje,

het grondgebied van de Franse Republiek, met uitzondering van de landen en gebieden overzee waarover zij soevereiniteit uitoefent, zoals gedefinieerd in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

het grondgebied van Ierland,

het grondgebied van de Italiaanse Republiek,

het grondgebied van de Republiek Cyprus,

het grondgebied van de Republiek Letland,

het grondgebied van de Republiek Litouwen,

het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg,

het grondgebied van de de Republiek Hongarije,

het grondgebied van de Republiek Malta,

het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van de landen en gebieden overzee waarover het soevereiniteit uitoefent, zoals gedefinieerd in bijlage II bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

het grondgebied van de Republiek Oostenrijk,

het grondgebied van de Republiek Polen,

het grondgebied van de Portugese Republiek,

het grondgebied van de Republiek Slovenië,

het grondgebied van de Slowaakse Republiek,

het grondgebied van de Republiek Finland,

het grondgebied van het Koninkrijk Zweden,

het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.