25.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 109/2005

(2005. gada 24. janvāris)

par dalībvalstu ekonomiskās teritorijas definīciju, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulu (EK, Euratom) 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmuma 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (2) 2. panta 7. punkts nosaka, ka nacionālais kopprodukts tirgus cenās (NKP) jāpielīdzina nacionālajam kopienākumam tirgus cenās (NKI), kā noteikusi Komisija, piemērojot Eiropas kontu sistēmu Kopienā (EKS). Aizstājot divas iepriekšējās, attiecīgi 1970. un 1979. gada sistēmas, ar Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu (3), izveidoja 1995. gada EKS (EKS 95), kas izklāstīta šīs regulas pielikumā. NKI saskaņā ar EKS 95 aizstāja NKP kā kritēriju pašu resursiem, sākot ar 2002. budžeta gadu.

(2)

Padomes Regula (EK, Euratom) 1287/2003 nosaka procedūras dalībvalstīm NKI datu pārsūtīšanai un NKI aprēķināšanas procedūras un pārbaudes, kā arī izveido NKI komiteju.

(3)

Lai definētu nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI) saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 1. pantu, jāprecizē EKS 95 ekonomiskās teritorijas definīcijas.

(4)

Lai īstenotu 1. pantu Padomes Direktīvā 89/130/EEK par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām (4), dalībvalstu ekonomiskā teritorija ir definēta ar Komisijas Lēmumu 91/450/EEK, Euratom (5). Tagad atbilstošā definīcija jānosaka attiecībā uz NKI.

(5)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar NKI komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK, Euratom) 1287/2003 piemērošanai terminu “ekonomiskā teritorija” lieto Regulas (EK) 2223/96 A pielikuma 2.05 un 2.06 punktos minētā termina “ģeogrāfiskā teritorija” nozīmē, kā lietots šajos punktos, ko saprot, ietverot to dalībvalstu teritorijas, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 49, 21.2.1989., 26. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 240, 29.8.1991., 36. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

Dalībvalstu teritorija:

Beļģijas Karalistes teritorija,

Čehijas Republikas teritorija,

Dānijas Karalistes teritorija, izņemot Farēru salas un Grenlandi,

Vācijas Federatīvās Republikas teritorija,

Igaunijas Republikas teritorija,

Grieķijas Republikas teritorija,

Spānijas Karalistes teritorija,

Francijas Republikas teritorija, izņemot aizjūras zemes un teritorijas, kuras ir suverēnas, kā noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā,

Īrijas teritorija,

Itālijas Republikas teritorija,

Kipras Republikas teritorija,

Latvijas Republikas teritorija,

Lietuvas Republikas teritorija,

Luksemburgas Lielhercogistes teritorija,

Ungārijas Republikas teritorija,

Maltas Republikas teritorija,

Nīderlandes Karalistes teritorija, izņemot aizjūras zemes un teritorijas, kuras ir suverēnas, kā noteikts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma II pielikumā,

Austrijas Republikas teritorija,

Polijas Republikas teritorija,

Portugāles Republikas teritorija,

Slovēnijas Republikas teritorija,

Slovākijas Republikas teritorija,

Somijas Republikas teritorija,

Zviedrijas Karalistes teritorija,

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes teritorija.