25.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 109/2005

2005 m. sausio 24 d.

dėl valstybių narių ekonominės teritorijos apibrėžimo, siekiant įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (toliau – BNP reglamentas) (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (2) 2 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad bendrasis nacionalinis produktas rinkos kainomis laikomas lygiu bendrosioms nacionalinėms pajamoms rinkos kainomis, kaip numatė Komisija, taikydama Europos sąskaitų sistemą (ESS). 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (3), buvo sukurta 1995 m. ESS (toliau – ESS95), pakeitusi dvi anksčiau buvusias 1970 m. ir 1979 m. sistemas, kuri buvo išdėstyta to reglamento priede. Nuo 2002 biudžetinių metų bendros nacionalinės pajamos (BNP), kurios taikomos ESS95, pakeitė bendrąjį nacionalinį produktą (GNP) kaip nuosavų išteklių kriterijų.

(2)

Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) 1287/2003 nustatoma tvarka, kaip valstybės narės turi siųsti duomenis apie bendrąsias nacionalines pajamas, kaip tikrinti jų skaičius, ir juo įsteigiamas Bendrųjų nacionalinių pajamų komitetas.

(3)

Siekiant apibrėžti bendrąsias nacionalines pajamas rinkos kainomis pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 1 straipsnį, būtina išaiškinti ekonominės teritorijos apibrėžimą, kaip jis taikomas ESS95.

(4)

Siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis suderinimo (4), 1 straipsnį, valstybių narių ekonominė teritorija apibrėžiama Komisijos sprendimu 91/450/EEB, Euratomas (5). Toks pat aiškinimas turi būti pateiktas ir dėl bendrųjų nacionalinių pajamų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrųjų nacionalinių pajamų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 sąvoka „ekonominė teritorija“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedo 2.05 ir 2.06 punktuose, o sąvoka „geografinė teritorija“, vartojama šiose dalyse, apima valstybių narių teritorijas, nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 181, 2003 7 19, p. 1.

(2)  OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

(3)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(4)  OL L 49, 1989 2 21, p. 26. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL L 240, 1991 8 29, p. 36. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo Aktu.


PRIEDAS

Valstybių narių teritorijos:

Belgijos Karalystės teritorija,

Čekijos Respublikos teritorija,

Danijos Karalystės teritorija, išskyrus Farerų salas ir Grenlandiją,

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorija,

Estijos Respublikos teritorija,

Graikijos Respublikos teritorija,

Ispanijos Karalystės teritorija,

Prancūzijos Respublikos teritorija, išskyrus užjūrio šalis ir teritorijas, kurias ji valdo, kaip apibrėžta Europos bendrijos steigimo sutarties II priede,

Airijos teritorija,

Italijos Respublikos teritorija,

Kipro Respublikos teritorija,

Latvijos Respublikos teritorija,

Lietuvos Respublikos teritorija,

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teritorija,

Vengrijos Respublikos teritorija,

Maltos Respublikos teritorija,

Nyderlandų Karalystės teritorija, išskyrus užjūrio šalis ir teritorijas, kurias ji valdo, kaip apibrėžta Europos bendrijos steigimo sutarties II priede,

Austrijos Respublikos teritorija,

Lenkijos Respublikos teritorija,

Portugalijos Respublikos teritorija,

Slovėnijos Respublikos teritorija,

Slovakijos Respublikos teritorija,

Suomijos Respublikos teritorija,

Švedijos Karalystės teritorija,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teritorija.