25.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 21/3


A BIZOTTSÁG 109/2005/EK RENDELETE

(2005. január 24.)

a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a tagállamok gazdasági területének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendeletre (GNI-rendelet) (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (2) 2. cikkének (7) bekezdése megállapítja, hogy a piaci áron számított bruttó nemzeti termék (GNP) egyenlőnek tekintendő a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI), ahogyan azt a Bizottság az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerének (ESA) alkalmazására előírta. Az 1995. évi ESÁ-t (ESA 95) két korábbi, 1970. és 1979. évi rendszer helyébe lépve, a Közösségen belüli európai nemzeti és regionális számlák rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (3) állapította meg, és annak melléklete határozta meg. A GNI a saját forrás számítási alapja céljára, ahogyan azt az ESA 95 használja, a GNP helyébe lépett a 2002-es költségvetési évtől kezdődő hatállyal.

(2)

Az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet megállapítja az eljárásokat a GNI adatok továbbítására a tagállamok részéről, a GNI számításának eljárásait és ellenőrzését, valamint létrehozza a GNI-bizottságot.

(3)

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem (GNI) meghatározásához a 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikke alapján tisztázni kell a gazdasági terület ESA 95 szerinti meghatározását.

(4)

A piaci áron számított bruttó nemzeti termék összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv (4) 1. cikke végrehajtásának céljára a tagállamok gazdasági területét a 91/450/EGK, Euratom bizottsági határozat (5) definiálja. Az ennek megfelelő meghatározást kell most biztosítani a GNI tekintetében.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a GNI-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1287/2003/EK, Euratom rendelet céljaira a „gazdasági terület” kifejezés a 2223/96/EK rendelet A. mellékletének 2.05. és 2.06. bekezdésében meghatározásra került jelentéssel bír, az azokban használt „földrajzi terület” pedig úgy értendő, hogy az magában foglalja a tagállamoknak az ennek a rendeletnek a mellékletében felsorolt területeit.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 181., 2003.7.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 2000.10.7., 42. o.

(3)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 49., 1989.2.21., 26. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 240., 1991.8.29., 36. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított határozat.


MELLÉKLET

A tagállamok területe:

a Belga Királyság területe,

a Cseh Köztársaság területe,

a Dán Királyság területe, kivéve a Feröer-szigeteket és Grönlandot,

a Német Szövetségi Köztársaság területe,

az Észt Köztársaság területe,

a Hellén Köztársaság területe,

a Spanyol Királyság területe,

a Francia Köztársaság területe, a szuverenitása alá tartozó tengerentúli országok és területek kivételével, ahogyan azokat az Európai Közösséget létrehozó II. melléklet meghatározza,

Írország területe,

az Olasz Köztársaság területe,

a Ciprusi Köztársaság területe,

a Lett Köztársaság területe,

a Litván Köztársaság területe,

a Luxemburgi Nagyhercegség területe,

a Magyar Köztársaság területe,

a Máltai Köztársaság területe,

a Holland Királyság területe, a szuverenitása alá tartozó tengerentúli országok és területek kivételével, ahogyan azokat az Európai Közösséget létrehozó II. melléklet meghatározza,

az Osztrák Köztársaság területe,

a Lengyel Köztársaság területe,

a Portugál Köztársaság területe,

a Szlovén Köztársaság területe,

a Szlovák Köztársaság területe,

a Finn Köztársaság területe,

a Svéd Királyság területe,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.