01/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

86


32005R0109


L 021/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.01.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 109/2005

od 24. siječnja 2005.

o utvrđivanju ekonomskog područja država članica za potrebe Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka prema tržišnim cijenama

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka prema tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 2. stavkom 7. Odluke Vijeća 2000/597/EZ, Euratom od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (2) utvrđuje se da bruto nacionalni proizvod prema tržišnim cijenama (BNP) treba smatrati jednakim bruto nacionalnom dohotku prema tržišnim cijenama (BND), kako Komisija predviđa pri primjeni Europskoga sustava računa (ESA). ESA iz 1995. (ESA 95), koji je zamijenio dva prethodna sustava iz 1970. i 1979., uspostavljen je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (3) te je utvrđen u Prilogu toj Uredbi. BND, koji se koristi u ESA-i 95, zamjenjuje BNP kao kriterij za korištenje vlastitih sredstava, s učinkom od financijske godine 2002.

(2)

Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 utvrđuju se postupci za prijenos podataka o BND-u država članica, postupci i provjere izračuna BND-a te se osniva Odbor za BND.

(3)

U svrhu definiranja bruto nacionalnog dohotka prema tržišnim cijenama (BND), temeljem članka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003, potrebno je razjasniti definiciju ESA-e 95 o ekonomskom području.

(4)

U svrhu provedbe članka 1. Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom o usklađivanju izračuna bruto nacionalnog proizvoda prema tržišnim cijenama (4), ekonomsko se područje država članica definira Odlukom Komisije 91/450/EEZ, Euratom (5). Sada bi trebalo predvidjeti ekvivalentnu definiciju u pogledu BND-a.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za BND,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe Uredbe (EZ, Euratom) 1287/2003 izraz „ekonomsko područje” ima značenje iz točaka 2.05. i 2.06. Priloga A Uredbi (EZ) br. 2223/96, izraz „zemljopisno područje” ima značenje koje je korišteno u tim točkama za koje se podrazumijeva da obuhvaća državna područja država članica navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. siječnja 2005.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  SL L 181, 19.7.2003., str. 1.

(2)  SL L 253, 7.10.2000., str. 42.

(3)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1.; Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 180, 18.7.2003., str. 1.).

(4)  SL L 49, 21.2.1989., str. 26.; Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(5)  SL L 240, 29.8.1991., str. 36.; Odluka kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.


PRILOG

Državna područja država članica:

državno područje Kraljevine Belgije,

državno područje Češke Republike,

državno područje Kraljevine Danske, izuzev Farskih otoka i Grenlanda,

državno područje Savezne Republike Njemačke,

državno područje Republike Estonije,

državno područje Helenske Republike,

državno područje Kraljevine Španjolske,

državno područje Francuske Republike, osim prekomorskih zemalja i područja pod njezinim suverenitetom, kako je definirano u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice,

državno područje Irske,

državno područje Talijanske Republike,

državno područje Republike Cipra,

državno područje Republike Latvije,

državno područje Republike Litve,

državno područje Velikog Vojvodstva Luksemburga,

državno područje Republike Mađarske,

državno područje Republike Malte,

državno područje Kraljevine Nizozemske, osim prekomorskih zemalja i područja pod njezinim suverenitetom, kako je utvrđeno u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice,

državno područje Republike Austrije,

državno područje Republike Poljske,

državno područje Portugalske Republike,

državno područje Republike Slovenije,

državno područje Slovačke Republike,

državno područje Republike Finske,

državno područje Kraljevine Švedske,

državno područje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.