25.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 109/2005,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2005,

jäsenvaltioiden talousalueen määritelmästä markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (1) (”BKTL-asetus”) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom (2) 2 artiklan 7 kohdassa säädetään, että BKTL:lla tarkoitetaan kyseisen vuoden markkinahintaista bruttokansantuloa, sellaisena kuin komissio on sen laskenut Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaisesti. Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 (EKT-95), joka korvasi kaksi aiempaa järjestelmää vuosilta 1970 ja 1979, perustettiin Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2223/96 (3) ja vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä. EKT-95:ssä korvattiin BKTL:n englanninkielinen termi GNP (gross national product) vastaavalla ilmaisulla GNI (gross national income) omia varoja koskevana perusteena varainhoitovuodesta 2002 lähtien.

(2)

Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1287/2003 säädetään jäsenvaltioiden BKTL-tietojen antamista koskevista menettelyistä sekä BKTL:n laskentaa koskevista menettelyistä ja tarkistuksista, ja lisäksi sillä perustetaan BKTL-komitea.

(3)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 1 artiklan mukaista markkinahintaisen bruttokansantulon (BKTL) määritelmää varten on tarpeen selventää EKT-95:ssä käytettyä talousalueen määritelmää.

(4)

Markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom (4) 1 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden talousalue määritellään komission päätöksessä 91/450/ETY, Euratom (5). Vastaava määritelmä olisi annettava BKTL:n osalta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat BKTL-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 soveltamiseksi termillä ’talousalue’ tarkoitetaan määritelmää, joka annetaan asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteessä A olevassa 2.05 ja 2.06 kohdassa, ja termillä ’maantieteellinen alue’, sellaisena kuin sitä käytetään kyseisissä kohdissa, tarkoitetaan jäsenvaltioiden alueita, sellaisina kuin ne on lueteltu tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Jäsenvaltioiden alueet:

Alankomaiden kuningaskunnan alue, lukuun ottamatta sen suvereniteettiin kuuluvia merentakaisia maita ja alueita, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II,

Belgian kuningaskunnan alue,

Espanjan kuningaskunnan alue,

Helleenien tasavallan alue,

Irlannin alue,

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alue,

Italian tasavallan alue,

Itävallan tasavallan alue,

Kyproksen tasavallan alue,

Latvian tasavallan alue,

Liettuan tasavallan alue,

Luxemburgin suurherttuakunnan alue,

Maltan tasavallan alue,

Portugalin tasavallan alue,

Puolan tasavallan alue,

Ranskan tasavallan alue, lukuun ottamatta sen suvereniteettiin kuuluvia merentakaisia maita ja alueita, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II,

Ruotsin kuningaskunnan alue,

Saksan liittotasavallan alue,

Slovakian tasavallan alue,

Slovenian tasavallan alue,

Suomen tasavallan alue,

Tanskan kuningaskunnan alue, lukuun ottamatta Färsaaria ja Grönlantia,

Tšekin tasavallan alue,

Unkarin tasavallan alue,

Viron tasavallan alue.