25.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 21/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 109/2005,

24. jaanuar 2005,

liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrust (EÜ, Euratom) 1287/2003 rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuse 2000/597/EÜ (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (2) artikli 2 lõikes 7 on sätestatud, et rahvamajanduse kogutoodangut (RKT) turuhindades tuleb käsitada võrdsena rahvamajanduse kogutuluga turuhindades, nagu komisjon on ette näinud Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) rakendamisel. ESA 1995 (ESA95), millega asendatakse kaks varasemat, vastavalt 1970. ja 1979. aasta süsteemi, on kehtestatud nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta), (3) ning see on esitatud kõnealuse määruse lisas. ESA95 puhul kasutatud rahvamajanduse kogutuluga asendati rahvamajanduse kogutoodang kui omavahendite kriteerium alates 2002. eelarveaastast.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) 1287/2003 on sätestatud liikmesriikide poolt rahvamajanduse kogutulu andmete edastamise kord ja rahvamajanduse kogutulu arvutamise kord ja kontrollid ning on asutatud rahvamajanduse kogutulu komitee.

(3)

Rahvamajanduse kogutulu turuhindades määratlemise eesmärgil vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artiklile 1 on vaja selgitada ESA95 määratlust majandusterritooriumi kohta.

(4)

Nõukogu määruse 89/130/EMÜ, Euratom (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta), (4) artikli 1 kohaldamise eesmärgil on komisjon otsusega 91/450/EMÜ, Euratom (5) määratlenud liikmesriikide majandusterritooriumi. Rahvamajanduse kogutulu puhul tuleks ette näha samaväärne määratlus.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas rahvamajanduse kogutulu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ, Euratom) 1287/2003 kohaldamisel on terminil “majandusterritoorium” sellele määruse (EÜ) nr 2223/96 A lisa lõigetes 2.05 ja 2.06 omistatud tähendus; kõnealustes lõigetes kasutatud termini “geograafiline territoorium” all mõistetakse käesoleva määruse lisas loetletud liikmesriikide territooriume.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  ELT L 181, 19.7.2003, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

(3)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 240, 29.8.1991, lk 36. Otsust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.


LISA

Liikmesriikide territoorium:

Belgia Kuningriigi territoorium,

Tšehhi Vabariigi territoorium,

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa,

Saksamaa Liitvabariigi territoorium,

Eesti Vabariigi territoorium,

Kreeka Vabariigi territoorium,

Hispaania Kuningriigi territoorium,

Prantsuse Vabariigi territoorium, välja arvatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas määratletud ülemeremaad ja -territooriumid, mille suhtes tal on suveräänsed õigused,

Iirimaa territoorium,

Itaalia Vabariigi territoorium,

Küprose Vabariigi territoorium,

Läti Vabariigi territoorium,

Leedu Vabariigi territoorium,

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium,

Ungari Vabariigi territoorium,

Malta Vabariigi territoorium,

Madalmaade Kuningriigi territoorium, välja arvatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas määratletud ülemeremaad ja -territooriumid, mille suhtes tal on suveräänsed õigused,

Austria Vabariigi territoorium,

Poola Vabariigi territoorium,

Portugali Vabariigi territoorium,

Sloveenia Vabariigi territoorium,

Slovaki Vabariigi territoorium,

Soome Vabariigi territoorium,

Rootsi Kuningriigi territoorium,

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territoorium.