25.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 109/2005

ze dne 24. ledna 2005

o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 2 odst. 7 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2) se hrubý národní produkt (HNP) v tržních cenách považuje za rovný hrubému národnímu důchodu v tržních cenách (HND) stanovenému Komisí při použití Evropského systému hospodářských účtů (ESA). ESA z roku 1995 (ESA 95), který nahradil dva předchozí systémy z let 1970 a 1979, byl zaveden nařízením Rady (ES) 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3) a byl popsán v příloze uvedeného nařízení. HNP byl nahrazen HND podle ESA 95 jako kritérium pro účely vlastních zdrojů s účinností od rozpočtového roku 2002.

(2)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanoví postupy pro předávání údajů o HND členskými státy a postupy a ověřování výpočtu HND a zřizuje Výbor pro HND.

(3)

Pro účely definice hrubého národního důchodu v tržních cenách (HND) podle článku 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 je třeba vyjasnit definici ekonomického území v rámci ESA 95.

(4)

Pro účely provádění článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (4) definuje ekonomické území členských států rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom (5). Podobná definice by nyní měla být stanovena i ohledně HND.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro HND,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely nařízení (ES, Euratom) č. 1287/2003 má výraz „ekonomické území“ obsah podle odstavců 2.05 a 2.06 přílohy A nařízení (ES) č. 2223/96, přičemž výrazem „geografické území“ používaným v uvedených odstavcích se rozumí území členských států podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 36. Rozhodnutí ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

Území členských států:

území Belgického království,

území České republiky,

území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,

území Spolkové republiky Německo,

území Estonské republiky,

území Řecké republiky,

území Španělského království,

území Francouzské republiky, s výjimkou zámořských zemí a území, nad nimiž vykonává svrchovanost, jak jsou vymezeny v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství,

území Irska,

území Italské republiky,

území Kyperské republiky,

území Lotyšské republiky,

území Litevské republiky,

území Lucemburského velkovévodství,

území Maďarské republiky,

území Republiky Malta,

území Nizozemského království, s výjimkou zámořských zemí a území, nad nimiž vykonává svrchovanost, jak jsou vymezeny v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství,

území Rakouské republiky,

území Polské republiky,

území Portugalské republiky,

území Republiky Slovinsko,

území Slovenské republiky,

území Finské republiky,

území Švédského království,

území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.