01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

175


32005R0109


L 021/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 109/2005 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2005 година

за определянето на икономическата територия на държавите-членки по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (БНД регламент) (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2, параграф 7 от Решение 2000/597/EО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите (2), установява, че брутният национален продукт по пазарни цени (БНП) трябва да се разглежда като равен на брутния национален доход по пазарни цени (БНД), както е предвидено от Комисията при прилагането на Европейската система от сметки (ЕSA). ЕSA от 1995 г. (ЕSA 95), която замества две предишни системи, съответно от 1970 г. и 1979 г., бе създадена с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система на национални и регионални сметки в Общността (3), както и бе установена в приложението към него. БНД, както е използван в ЕSA 95, замести БНП като критерий за целите на собствените ресурси, считано от бюджетната 2002 година.

(2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета установява процедурите за изпращане на данните на БНД от държавите-членки, процедурите и проверките върху изчисляването на БНД, както и с този регламент се създава комитетът по БНД.

(3)

По смисъла на дефиницията за брутен национален доход по пазарни цени (БНД), съгласно член 1 от Регламент (ЕО, Евратом) 1287/2003, е необходимо в ЕSA 95 да се изясни определението за икономическа територия.

(4)

По смисъла на прилагането на член 1 от Директива 89/130/EИО Евратом на Съвета относно хармонизирането на формирането на брутния национален продукт по пазарни цени (4), икономическата територия на държавите-членки е определена с Решение 91/450/EИО, Евратом на Съвета (5). Подобна дефиниция следва да бъде предвидена и по отношение на БНД.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по БНД.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 понятието „икономическа територия“ има значението, което му е придадено в параграфи 2.05 и 2.06 от приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/96, под използваното в тези параграфи понятие „географска територия“ се разбират териториите на държавите-членки, както е установено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2005 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1; Регламент, последно изменен с Регламент 1267/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 1882/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 240, 29.8.1991 г., стр. 36. Решение, последно изменено с Акта за присъединяване от 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Територия на държавите-членки:

територията на Кралство Белгия,

територията на Чешката република,

територията на Кралство Дания, с изключение на Ферьорските острови и Гренландия,

територията на Федерална република Германия,

територията на Република Естония,

територията на Република Гърция,

територията на Кралство Испания,

територия на Френската република, с изключение на отвъдморските страни и департаменти, спрямо които тя упражнява своя суверенитет, както е определено в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност,

територията на Ирландия,

територията на Италианската република,

територията на Република Кипър,

територията на Република Латвия,

територията на Република Литва,

територията на Великото херцогство Люксембург,

територията на Република Унгария,

територията на Република Малта,

територията на Кралство Нидерландия, с изключение на отвъдморските страни и департаментите, спрямо които тя упражнява своя суверенитет, както е определено в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност,

територията на Република Австрия,

територията на Република Полша,

територията на Република Португалия,

територията на Република Словения,

територията на Словашката република,

територията на Република Финландия,

територията на Кралство Швеция,

територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.