20.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 222/3


Kanne 15.3.2016 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(Asia C-153/16)

(2016/C 222/04)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Kukovec ja E. Sanfrutos Cano)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Slovenian tasavalta on rikkonut [jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (EUVL 2008, L 312, s. 3)] loppukäsittelyä koskevan 12 artiklan, ihmisten terveyttä vaarantamatonta ja ympäristöä vahingoittamatonta jätehuoltoa koskevan 13 artiklan ja täytäntöönpanoa ja seuraamuksia koskevan 36 artiklan 1 kohdan sekä [kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (EYVL 1999, L 182, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan d alakohdan säännöksiä, koska se on antanut sellaisen ympäristöä ja ihmisten terveyttä vaarantavan tilanteen jatkua, jossa huomattavia määriä käytettyjä renkaita varastoidaan epäasianmukaisesti muiden – myös vaarallisten – jätteiden kanssa ja loppukäsitellään kyseisten säännösten vastaisesti

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Slovenian tasavalta on komission mukaan antanut sellaisen ympäristöä ja ihmisten terveyttä vaarantavan tilanteen jatkua, jossa huomattavia määriä käytettyjä renkaita varastoidaan epäasianmukaisesti muiden – myös vaarallisten – jätteiden kanssa ja loppukäsitellään yhtäältä kaatopaikkadirektiivin ja toisaalta jätedirektiivin säännösten vastaisesti.