18.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 90/3


2009 m. vasario 19 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Landgericht Mannheim (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Karl Schwarz

(Byla C-321/07) (1)

(Direktyva 91/439/EEB - Skirtingų valstybių narių vairuotojo pažymėjimų turėjimas - Iki valstybės įstojimo į Europos Sąjungą išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas - Gyvenamosios vietos valstybės išduoto antrojo vairuotojo pažymėjimo atėmimas - Anksčiau už antrąjį vairuotojo pažymėjimą išduoto ir dėl jo turėtojo netinkamumo vėliau atimto vairuotojo pažymėjimo pripažinimas - Kartu su vairuotojo pažymėjimo atėmimu pritaikyto laikinojo draudimo prašyti naujo pažymėjimo laikotarpio pabaiga)

2009/C 90/04

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Mannheim

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Karl Schwarz

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Landgericht Mannheim – 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 237, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 317) 7 straipsnio 5 dalies ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalių išaiškinimas – Kelių vairuotojo pažymėjimų turėtojas – Valstybėje narėje iki jos įstojimo į ES išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas – Gyvenamosios vietos valstybės narės atsisakymas pripažinti savo teritorijoje, pasibaigus laikino draudimo gauti vairuotojo pažymėjimą terminui, kitoje valstybėje narėje iki įstojimo į ES prieš pasibaigiant laikino draudimo gauti vairuotojo pažymėjimą terminui išduotą vairuotojo pažymėjimą

Rezoliucinė dalis

1.

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų su pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, 7 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama kaip nedraudžianti valstybės narės piliečiui tuo pačiu metu turėti du galiojančius vairuotojo pažymėjimus, kurių vienas būtų Bendrijos pažymėjimas, o kitas – kitos valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas, jei abu jie buvo išduoti prieš šiai valstybei įstojant į Europos Sąjungą.

2.

Direktyvos 91/439 su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 1882/2003, 1 straipsnis ir 8 straipsnio 2 bei 4 dalys nedraudžia valstybei narei atsisakyti pripažinti teisę vairuoti, kurią suteikia vairuotojo pažymėjimas, kitos valstybės narės išduotas iki jos įstojimo į Europos Sąjungą, jei jis išduotas anksčiau nei pirmosios valstybės narės išduotas ir joje dėl turėtojo netinkamumo vairuoti atimtas pažymėjimas. Tai, kad šis atsisakymas įvyko praėjus kartu su atėmimu pritaikytam draudimo prašyti naujo vairuotojo pažymėjimo laikotarpiui, šiuo atžvilgiu nėra svarbu.


(1)  OL C 283, 2007 11 24.