18.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. február 19-i ítélete (a Landgericht Mannheim – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Karl Schwarz elleni büntetőeljárás

(C-321/07. sz. ügy) (1)

(91/439/EGK irányelv - Különböző tagállamok által kiállított vezetői engedélyek birtoklása - Valamely tagállam csatlakozása előtt kiállított vezetői engedély érvényessége - A tartózkodási hely szerinti tagállam által kiállított második vezetői engedély visszavonása - A második, jogosultjának alkalmatlansága miatt később visszavont vezetői engedélyt megelőzően kiállított vezetői engedély elismerése - A vezetői engedély visszavonását kísérő, új vezetői engedély kérelmezésére vonatkozó átmeneti tilalmi idő letelte)

2009/C 90/04

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Mannheim

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Karl Schwarz.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Landgericht Mannheim – A vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 317. o.) 7. cikke (5) bekezdésének, valamint 8. cikke (2) és (4) bekezdésének értelmezése – Több vezetői engedély jogosultja – Az érintett állampolgársága szerinti tagállamban annak csatlakozása előtt kiállított vezetői engedély érvényessége – Az engedély újbóli megadására vonatkozó tilalmi idő leteltét megelőzően egy másik tagállam területén, annak csatlakozása előtt megszerzett vezetői engedély elismerésének megtagadása e tilalmi idő letelte után a lakóhely szerinti tagállam által annak területén.

Rendelkező rész

1)

A 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (5) bekezdése úgy értelmezendő, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam állampolgára egyidejűleg két érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, amelyek közül az egyik közösségi engedély, a másik pedig egy másik tagállam által kiállított vezetői engedély, amennyiben mindkettőt ez utóbbi államnak az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt szerezte meg.

2)

Nem ellentétes az 1882/2003 rendelettel módosított 91/439 irányelv 1. cikkével, és 8. cikkének (2) és (4) bekezdésével, ha egy tagállam megtagadja egy másik tagállam által, annak az Unióhoz való csatlakozása előtt kiállított vezetői engedélyből fakadó vezetési jog elismerését, ha ezt az engedélyt korábban állították ki, mint az azon első tagállam által kiállított vezetői engedélyt, ahol ezt a második engedélyt jogosultjának járművezetésre való alkalmatlansága miatt visszavonták. Az a körülmény, hogy az elismerés megtagadása az új vezetői engedély kérelmezésére vonatkozó, a visszavonást kísérő tilalmi idő letelte után történt, e tekintetben nem releváns.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.