7.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 856/2014

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Lammefjordsgulerod (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja przeanalizowała wniosek Danii w sprawie zatwierdzenia zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Lammefjordsgulerod”, zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 564/2002 (3).

(2)

Celem wniosku jest zmiana specyfikacji w zakresie opisu produktu (doprecyzowanie), dowodu pochodzenia, metody produkcji i innych elementów (właściwy organ odpowiedzialny za kontrole).

(3)

Komisja przeanalizowała wnioskowaną zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. Ponieważ proponowana zmiana jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja może ją zatwierdzić bez wszczynania procedury określonej w art. 50–52 przywołanego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Specyfikacja chronionego oznaczenia geograficznego „Lammefjordsgulerod” zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Skonsolidowany jednolity dokument zawierający najważniejsze elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Ferdinando NELLI FEROCI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11.

(3)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, s. 7.


ZAŁĄCZNIK I

W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Lammefjordsgulerod” zatwierdza się następujące zmiany:

a)

Opis produktu

Zamiast

:

„Marchew z Lammefjord jest bardzo gładka i bardzo delikatna, ma tendencję do szarzenia po umyciu. Zawartość suchej masy jest stosunkowo wysoka, podobnie jak zawartość cukru. Ponadto zawiera znaczne ilości karotenu.”,

powinno być

:

„»Lammefjordsgulerod« jest bardzo gładka i bardzo delikatna, ma tendencję do szarzenia po umyciu. Zawartość suchej masy jest stosunkowo wysoka, podobnie jak zawartość cukru. Ponadto zawiera znaczne ilości karotenu.

»Lammefjordsgulerod« musi spełniać wymagania określone dla »kategorii I« w normie EKG-ONZ dotyczącej marchwi (FFV-10).”.

b)

Obszar geograficzny

Zamiast

:

„Marchew z Lammefjord pochodzi z osuszonego obszaru ograniczonego kanałem Ringkanal i zaporą Audebo. Lammefjord jest położone w Odsherred na wyspie Zealand, w Danii. Svinninge Vejle jest częścią osuszonego Lammefjord na skrajnym wewnętrznym końcu fiordu. Obszar został osuszony przed Lammefjord głównie dlatego, że był to teren trawiasty i płytki. Sidinge Fjord jest także osuszonym obszarem fiordu Isefjord, położonym na północ od Lammefjord. Klintsø jest obszarem najbardziej wysuniętym na północ. Pierwotnie był to fiord, lecz ujście zostało w sposób naturalny zamulone. Obszar jest również otoczony przez kanały odwadniające.

Fakt, że podłoże uprawne pochodzi z osuszonego mulistego dna Lammefjord (nagłówek »Związek z obszarem geograficznym«), stanowi jeden ze specyficznych warunków produkcji marchwi.

Uprawa prowadzona jest zgodnie z zasadami zintegrowanej produkcji warzyw polowych, podlegającej kontroli dyrekcji produktów roślinnych.”,

powinno być

:

„Region Lammefjord składa się z czterech osuszonych obszarów w Odsherred na wyspie Zealand (Dania):

osuszony obszar Lammefjord ograniczony kanałem Ringkanal i zaporą Audebo,

obszar Svinninge Vejle, ograniczony od południa, zachodu i północy kanałem Ringkanal, a od wschodu linią kolejową z Svinninge do Hørve,

fiord Sidinge ograniczony zaporą Sidinge i kanałem odwadniającym,

obszar Klintsø otoczony kanałami odwadniającymi.”.

c)

Dowód pochodzenia

Zamiast

:

„Marchew Lammefjord musi być myta i pakowana w akredytowanych lokalnych przedsiębiorstwach myjących, gdzie również jest przechowywana dokumentacja stwierdzająca pochodzenie. Jednym z warunków uzyskania akredytacji przez przedsiębiorstwa myjące jest to, by przyjęcia marchwi z miejsca uprawy były codziennie rejestrowane w dziennikach kontroli oraz by zagwarantowane było fizyczne oddzielenie »Lammefjordsgulerod« od dowolnej innej marchwi uprawianej na zwykłej piaszczystej glebie poza wymienionym obszarem. Kontrola przeprowadzona przez Plantedirektorat IP stanowi następne stadium kontroli przestrzegania tych warunków.”,

powinno być

:

„Lammefjordsgulerod musi być myta i pakowana w akredytowanych lokalnych przedsiębiorstwach myjących, gdzie również jest przechowywana dokumentacja stwierdzająca pochodzenie. Jednym z warunków uzyskania akredytacji przez przedsiębiorstwa myjące jest to, by przyjęcia marchwi z miejsca uprawy były codziennie rejestrowane w dziennikach kontroli oraz by zagwarantowane było fizyczne oddzielenie »Lammefjordsgulerod« od dowolnej innej marchwi uprawianej na zwykłej piaszczystej glebie poza wymienionym obszarem.”.

d)

Metoda produkcji

Zamiast

:

„Uprawa marchwi Lammefjord prowadzona jest zgodnie z zasadami zintegrowanej produkcji warzyw polowych (Dansk Miljogrønt), ukierunkowanej zarówno na wielkość plonu jak i na jakość. W zakresie ochrony roślin na przykład należy wybierać, w miarę możliwości, raczej środki techniczne i produkty biologiczne niż chemiczne środki ochrony roślin.

Do kluczowych parametrów uprawy należą w szczególności:

technologia

nawożenie

nawadnianie

ochrona roślin (ostrzeganie, zwalczanie szkodników i grzybów)

zbiór, przechowywanie i pakowanie

zarządzanie i szkolenie

doradztwo, prowadzenie dokumentacji i kontrole.”,

powinno być

:

Uprawa „»Lammefjordsgulerod« musi być prowadzona zgodnie z normą Global G.A.P. (The Global Partnership for Good Agricultural Practises), która określa zasady dobrych praktyk rolniczych. Norma ta opisuje wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, stosowania minimalnych ilości pestycydów, identyfikowalności, bezpieczeństwa żywności oraz oceny ryzyka związanego ze środowiskiem pracy i higieną żywienia. Przedsiębiorstwa pakujące marchew w regionie Lammefjord, które myją, selekcjonują i pakują marchew, również muszą spełniać wymogi normy Global G.A.P.”.

e)

Organ kontrolny

Zamiast

:

„Nazwa

:

Dyrekcja produktów roślinnych

Adres

:

Skovbrynet 18, DK-1250 København.”,

powinno być

:

„Nazwa

:

AgroManagement v/Inge Bodil Jochumsen

Adres

:

Kirketoften 5, 5610 Assens, tél. 51 24 49 89, web: agromanagement.dk.”.

f)

Etykietowanie

Zamiast

:

„Należy przestrzegać przepisów ustanowionych przez dyrekcję produktów roślinnych, to jest:

1)

jeśli marchew sprzedawana jest w opakowaniach, na każdym opakowaniu hurtowym należy umieścić etykietę zawierającą następujące informacje, które muszą być naniesione w sposób czytelny i widoczny oraz odporny na zmywanie:

a)

identyfikacja:

zakład pakujący lub spedytor: nazwa i adres lub znak handlowy wydany lub uznany przez oficjalny organ: »Lammefjordsgulerod«

b)

cechy produktu:

nazwa odmiany, w przypadku kategorii »ekstra«, oraz jedno z następujących określeń, jeśli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz:

»marchew w pęczkach« lub »marchew«

»marchew młoda« lub »marchew późna«

c)

pochodzenie produktu:

Dania

Lammefjord

d)

informacje handlowe:

kategoria

rozmiar wyrażony przez podanie:

największej lub najmniejszej średnicy lub masy, jeśli marchew jest selekcjonowana według rozmiaru

liczby pęczków w przypadku marchwi sprzedawanej w pęczkach

e)

oficjalny znak kontrolny (nieobowiązkowo)

2)

w przypadku marchwi sprzedawanej luzem (ładowanej bezpośrednio na środek transportu lub do jednej z jego komór) powyższe informacje winny być podane na dokumencie towarzyszącym lub na karcie umieszczonej w widocznym miejscu na środku transportu.”,

powinno być

:

„Na opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą następujące informacje, niezależnie od tego, czy jest to opakowanie wstępne czy opakowanie otwarte:

a)

nazwa i adres zakładu pakującego;

b)

logo »Lammefjordens Grøntsagslaug«;

c)

kategoria.”.


ZAŁĄCZNIK II

SKONSOLIDOWANY JEDNOLITY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1)

„LAMMEFJORDSGULEROD”

Nr WE: DK-PGI-0205-01118 — 04.06.2013

ChOG (X) ChNP ( )

1.   Nazwa

„Lammefjordsgulerod”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

Dania

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Rodzaj produktu

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1

„Lammefjordsgulerod” jest bardzo gładka i bardzo delikatna, ma nieznaczną tendencję do szarzenia po umyciu. Zawartość suchej masy jest stosunkowo wysoka, podobnie jak zawartość cukru. Ponadto zawiera znaczne ilości karotenu.

„Lammefjordsgulerod” musi spełniać wymagania określone dla „kategorii I” w normie EKG-ONZ dotyczącej marchwi (FFV-10).

Uprawa „Lammefjordsgulerod” musi odbywać się zgodnie z normą Global G.A.P. (The Global Partnership for Good Agricultural Practises), która określa zasady dobrych praktyk rolniczych.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego)

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

Wszystkie etapy produkcji muszą odbywać się na określonym obszarze geograficznym.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.

Mycie i pakowanie marchewek odbywa się wyłącznie w lokalnych przedsiębiorstwach myjących.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania

a)

nazwa i adres zakładu pakującego;

b)

logo „Lammefjordens Grøntsagslaug”;

c)

kategoria.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

Region Lammefjord składa się z czterech osuszonych obszarów w Odsherred na wyspie Zealand (Dania):

osuszony obszar Lammefjord ograniczony kanałem Ringkanal i zaporą Audebo,

obszar Svinninge Vejle, ograniczony od południa, zachodu i północy kanałem Ringkanal, a od wschodu linią kolejową z Svinninge do Hørve,

fiord Sidinge ograniczony zaporą Sidinge i kanałem odwadniającym,

obszar Klintsø, którego granicę stanowią kanały odwadniające.

5.   Związek z obszarem geograficznym

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego

Podłoże uprawne powstało z osuszonego mulistego dna Lammefjord. Pierwszym osuszonym obszarem w regionie Lammefjord był Sidinge Fjord (osuszanie rozpoczęto w 1841 r.). Następnie osuszono Svinninge Vejle, a w 1873 r. zaczęto ogroblanie największego obszaru — Lammefjord. Jako ostatni osuszony został obszar Klintsø.

Dolne warstwy gleby to glina i margiel lub glina i piasek zmieszany z mułem. Warstwa górna składa się z wielometrowej warstwy mułu powstałego z substancji roślinnych i zwierzęcych. W dużej części obszar Lammefjord jest niemal wolny od kamieni, a liczne muszle mięczaków i ostryg zapewniają glebie wysoką zawartość wapnia.

Klimat na obszarze Lammefjord jest optymalny dla uprawy marchwi: łagodne zimy i chłodne lata połączone z opadami rozłożonymi równomiernie na przestrzeni całego roku.

5.2.   Specyfika produktu

Marchew z obszaru Lammefjord ma bardzo gładką powierzchnię i zachowuje swoją barwę po umyciu i podczas przechowywania. Marchew nie traci barwy, ponieważ ziarna piasku w piaszczystej glebie są gładkie oraz bardziej miękkie i zaokrąglone niż w przypadku innej gleby tego rodzaju, co sprawia, że przy zbiorze marchew nie ulega zadrapaniom. Marchew z regionu Lammefjord może być przechowywana w chłodni, a poddawanie jej innym czynnościom nie powoduje ryzyka zmiany zabarwienia.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG)

Szczególna jakość wyróżniająca „Lammefjordsgulerod” wiąże się z warunkami uprawy w glebie, która wcześniej stanowiła dno fiordu. Dzięki szczególnym warunkom glebowym możliwa jest delikatna obróbka marchwi i zachowanie charakterystycznej dla niej gładkiej powierzchni.

Nazwa „Lammefjordsgulerod” jest powszechnie znana w Danii.

„Lammefjordsgulerod” przyczynia się również do tego, że obszar Lammefjord kojarzony jest powszechnie z wysokiej jakości warzywami — w dużym stopniu zaś z marchwią. W wielkiej encyklopedii duńskiej (Den store danske Encyklopædi) obszar Lammefjord opisany jest w następujący sposób: „Osuszone dno fiordu charakteryzuje się bogatą produkcją roślinną, obejmującą zboże, materiał siewny i warzywa. Obszar Lammefjord jest znany ze swoich marchewek i ziemniaków; przed 1980 r. znany był także z cebulek kwiatowych i szparagów”.

Obszar Lammefjord wymieniany jest często przez media duńskie i zagraniczne w kontekście popularności, jaką w duńskich restauracjach cieszą się już od kilku lat dania oparte na surowcach pochodzących z państw skandynawskich.

Référence à la publication du cahier des charges

[art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006]

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Fødevarekvalitet/BGB-Lammefjordsgulerødder%20konsolideret.pdf


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).