7.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/6


A BIZOTTSÁG 856/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. augusztus 4.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Lammefjordsgulerod [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Dánia kérelmét, amely az 564/2002/EK rendelettel (2) módosított 2400/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Lammefjordsgulerod” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A kérelem a termékleírás módosítására, ezen belül a termék leírásának, a származás igazolásának, az előállítás módjának és egyéb információknak (az ellenőrzésekért felelős illetékes hatóság) a pontosítására irányul.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság azt az említett rendelet 50–52. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Lammefjordsgulerod” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az egységes dokumentumnak a termékleírás főbb elemeit tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövege e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Ferdinando NELLI FEROCI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 7. o.

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o.


I. MELLÉKLET

A „Lammefjordsgulerod” oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásában az alábbi módosítások kerültek jóváhagyásra:

a)

A termék leírása

a következő szövegrész

:

„A lammefjordi sárgarépa kifejezetten sima és törékeny, és enyhén hajlamos a tisztítás utáni elszürkülésre. Szárazanyag- és cukortartalma aránylag magas. Ezenfelül karotintartalma is igen jelentős.”

helyesen

:

„A »Lammefjordsgulerod« kifejezetten sima és törékeny, és enyhén hajlamos a tisztítás utáni elszürkülésre. Víz- és cukortartalma aránylag magas. Ezenfelül karotintartalma is igen jelentős.

A »Lammefjordsgulerod«-nak meg kell felelnie a sárgarépára vonatkozó ENSZ-EGB szabványban (FFV-10) meghatározott I. kategóriára alkalmazandó követelményeknek.”

b)

Földrajzi terület

a következő szövegrész

:

„A lammefjordi sárgarépa a művelésre alkalmassá tett lammefjordi területről származik, amelyet földrajzilag a Ringkanal és az Audebo-gát határol. Lammefjord a dániai Sjaelland szigeten, Odsherrednél található. Svinning Vejle a lecsapolt Lammefjord része a fjord legbelső részén. A Lammefjord előtti területet elsősorban azért csapolták le, mert lápos és sekély volt. A Sidinge-fjord egyúttal az Isefjord lecsapolt területe is, amely Lammefjordtól északra fekszik. Klintsø a legészakabbra fekvő terület. Ez eredetileg fjord volt, de bejáratát természetes iszaplerakódás zárta el. A területet vízelvezető csatornák is körülveszik.

A szóban forgó sárgarépák termesztésének egyik különleges körülménye az, hogy a termesztési táptalaj a Lammefjord területén található, művelésre alkalmassá tett tengerfenék iszaprétege (»Kapcsolat« rovat).

A termesztés a szántóföldi zöldségek integrált termesztésének szabályai szerint történik, melyet a Termesztési Igazgatóság ellenőriz.”

helyesen

:

„A Lammefjord régió a dániai Sjælland szigeten található Odsherred területének alábbi négy lecsapolt zónájából áll:

a művelésre alkalmassá tett lammefjordi terület, amelyet a Ringkanal és az Audebo-gát határol,

Svinninge Vejle, amelyet délen, nyugaton és északon a Ringkanal, keleten pedig a Svinninge és Hørve közötti vasútvonal határol,

a Sidinge-fjord, amelyet a Sidinge-gát és egy vízelvezető csatorna határol,

Klintsø, amelyet vízelvezető csatornák vesznek körül.”

c)

A származás igazolása

a következő szövegrész

:

„A lammefjordi sárgarépát engedélyezett, helyi mosóüzemekben kell mosni és csomagolni. Az engedélyezett mosóüzemek által teljesítendő egyik feltétel, hogy napi szinten nyilvántartást kell vezetniük a termőhelyről való átvételről, és garantálják a lammefjordi sárgarépa egyértelmű fizikai elkülönítését az említett területeken kívüli, rendes homokos talajon termeszthető többi sárgarépától. A Termesztési Igazgatóság e tekintetben további IP-ellenőrzést végez.”

helyesen

:

„A »Lammefjordsgulerod«-ot engedélyezett, helyi mosóüzemekben kell tisztítani és csomagolni, ahol a származást igazoló okmányokat őrzik. Az engedélyezett mosóüzemek által teljesítendő egyik feltétel, hogy napi szinten nyilvántartást kell vezetniük a termőhelyről való átvételről, és garantálják a »Lammefjordsgulerod« egyértelmű fizikai elkülönítését az említett területeken kívüli, rendes homokos talajon termeszthető többi sárgarépától.”

d)

Az előállítás módja

a következő szövegrész

:

„A lammefjordi répa termesztése a szántóföldi zöldségek integrált termesztésének szabályai szerint történik (Dansk Miljogrønt), amely a hozamra és a minőségre egyaránt hangsúlyt fektet. A növény-egészségügy terén például a kémiai hatású növény-gyógyszerészeti készítményekkel szemben lehetőség szerint előnyben részesíti a technikai megoldásokat és a biológiai termékek alkalmazását.

A termesztés meghatározó paraméterei a következők:

technika

trágyázás

öntözés

növényvédelem (figyelmeztetés, valamint a kártevők és a gombák elleni küzdelem)

betakarítás, raktározás és csomagolás

igazgatás és képzés

tanácsadás, dokumentáció és ellenőrzés.”

helyesen

:

„A »Lammefjordsgulerod« termesztésének a Global GAP (Global Partnership for Good Agricultural Practices – Globális partnerség a helyes mezőgazdasági gyakorlatért) szabványának megfelelően kell történnie, amely meghatározza a helyes mezőgazdasági gyakorlat kereteit. Az említett szabvány dokumentációs követelményeket tartalmaz a minőség- és környezetirányítás, a növényvédőszerek minimális alkalmazása, a nyomonkövethetőség, az élelmiszerbiztonság, valamint a munkakörnyezethez és az élelmiszer-higiéniához kapcsolódó kockázatok értékelése tekintetében. A lammefjordi régióban működő, csomagolással foglalkozó vállalkozások, amelyek a sárgarépát tisztítják, válogatják és csomagolják, szintén a Global GAP hatálya alá tartoznak.”

e)

Ellenőrző szerv

a következő szövegrész

:

„Név

:

Termesztési Igazgatóság

Cím

:

Skovbrynet 18, DK-1250 København”

helyesen

:

„Név

:

AgroManagement v/Inge Bodil Jochumsen

Cím

:

Kirketoften 5, 5610 Assens, tél. 51 24 49 89, web: agromanagement.dk”.

f)

Címkézés

a következő szövegrész

:

„A Termesztési Igazgatóság által előírt rendelkezéseket be kell tartani, azaz:

1)

a csomagolt kiszerelésű sárgarépák esetében minden nagykereskedelmi egység csomagolásán olvashatóan, letörölhetetlenül és kívülről is láthatóan fel kell tüntetni egy, az alábbi adatokat tartalmazó címkét:

a)

azonosítás

a csomagoló és/vagy forgalmazó: név és cím, illetve hivatalos hatóság által kiadott vagy elismert márkajelzés (»Lammefjordsgulerod«)

b)

a termék jellege:

a fajta neve az »Extra« osztályba tartozó sárgarépák esetében, és az alábbi megjegyzések, ha a csomagolási egység tartalma kívülről nem látható:

»csomózott sárgarépa« vagy »sárgarépa«

»korai sárgarépa« vagy »kései sárgarépa«

c)

a termék származása:

Dánia

Lammefjord

d)

forgalmazási információk

kategória

méret,

a minimális vagy maximális átmérőben vagy súlyban kifejezve, méret szerinti válogatás esetén

csomózott sárgarépa esetén a csomók száma

e)

hivatalos ellenőrző jelzés (nem kötelező);

2)

ömlesztve szállított (közvetlen berakodás szállítójárműbe vagy jármű rakterébe) sárgarépa esetén a fenti adatokat az áruhoz mellékelt kísérőokmányon vagy a járművön belül, jól látható helyen elhelyezett feliraton kell feltüntetni.”

helyesen

:

„A csomagoláson fel kell tüntetni egy, a következő információkat tartalmazó címkét, függetlenül attól, hogy előcsomagolt vagy nyitott csomagolású áruról van szó:

a)

a csomagoló neve és címe

b)

a »Lammefjordens Grøntsagslaug« logója

c)

kategória.”


II. MELLÉKLET

KONSZOLIDÁLT EGYSÉGES DOKUMENTUM

A Tanács 2006. március 20-i 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (1)

„LAMMEFJORDSGULEROD”

EK-szám: DK-PGI-0205-01118 – 2013.6.4.

OFJ (X) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Lammefjordsgulerod”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Dánia

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Lammefjordsgulerod” kifejezetten sima és törékeny, és enyhén hajlamos a tisztítás utáni elszürkülésre. Szárazanyag- és cukortartalma aránylag magas. Ezenfelül karotintartalma is igen jelentős.

A „Lammefjordsgulerod”-nak meg kell felelnie a sárgarépára vonatkozó ENSZ-EGB szabványban (FFV-10) meghatározott I. kategóriára alkalmazandó követelményeknek.

A „Lammefjordsgulerod” termesztésének a Global G.A.P. (Global Partnership for Good Agricultural Practices – Globális partnerség a helyes mezőgazdasági gyakorlatért) szabványának megfelelően kell történnie, amely meghatározza a helyes mezőgazdasági gyakorlat kereteit.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az előállítás valamennyi szakaszát a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani.

3.6.   A szeletelésre, az aprításra, a csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A sárgarépák tisztítása és csomagolása kizárólag helyi mosóüzemekben történik.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

a)

A csomagoló neve és címe.

b)

A „Lammefjordens Grøntsagslaug” logója.

c)

Kategória.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A Lammefjord régió a dániai Sjælland sziget Odsherred területének alábbi négy lecsapolt zónájából áll:

a művelésre alkalmassá tett lammefjordi terület, amelyet földrajzilag a Ringkanal és az Audebo-gát határol,

Svinninge Vejle, amelyet délen, nyugaton és északon a Ringkanal, keleten pedig a Svinninge és Hørve közötti vasútvonal határol,

a Sidinge-fjord, amelyet a Sidinge-gát és egy vízelvezető csatorna határol,

Klintsø, amelyet vízelvezető csatornák vesznek körül.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A terméket a Lammefjord területén található, művelésre alkalmassá tett tengerfenék iszaprétegén termesztik. A lammefjordi régió első lecsapolt területe a Sidinge-fjord volt (a munka 1841-ben kezdődött). Ezt követően a Svinninge Vejlét csapolták le, és a legnagyobb terület, Lammefjord, művelésre alkalmassá tétele 1873-ban kezdődött meg. Klintsø volt az utolsó lecsapolt terület.

A talaj alsó rétegét agyag és márga, illetve agyag és homokot tartalmazó iszap képezi. A felső réteg több méter vastag, növényi és állati anyagokból képződött iszapréteg. Lammefjord nagy része gyakorlatilag kőmentes terület, a nagy mennyiségű kagyló- és osztrigahéj azonban természetes, magas kalciumtartalmat biztosít a talaj számára.

Lammefjord enyhe téllel, hűvös nyárral és egész évben egyenletes csapadékkal jellemzett éghajlata ideális a sárgarépa-termesztéshez.

5.2.   A termék sajátosságai

A Lammefjord térségből származó sárgarépa felülete kifejezetten sima, és tisztítás után, valamint a tárolás során is megőrzi színét. Színe azért marad meg, mert a talajt alkotó homok szemcséi lecsiszolódtak, így felületük lágyabb és lekerekítettebb, mint a többi, hasonló típusú homokos talaj esetében, ezért a sárgarépákon a betakarításkor nem képződnek repedések. A lammefjordi térségből származó sárgarépa ezért hűtőhelyiségekben tárolható, és az év bármely időszakában feldolgozható anélkül, hogy felülete elszíneződne.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A „Lammefjordsgulerod” sajátos minősége a korábbi fjordfenéken kialakult termesztési feltételeknek köszönhető. A különleges talajviszonyok lehetővé teszik a sárgarépa kíméletes kezelését, melynek köszönhetően az megőrizheti jellegzetes simaságát.

A „Lammefjordsgulerod” nevet Dánia egész területén ismerik.

A „Lammefjordsgulerod” az egyik oka annak, hogy a köztudatban Lammefjord neve összekapcsolódik a kiváló minőségű zöldségekkel és különösen a sárgarépával. A dán nagyenciklopédia (Den store danske Encyklopædi) a következőképpen jellemzi Lammefjordot: „A lecsapolt fjord fenekén képződött talaj rendkívül termékeny, amelyen gabonaféléket, magvakat és zöldségeket termesztenek. Lammefjord sárgarépájáról és burgonyájáról ismert. 1980-ig virághagymáiról és spárgájáról is nevezetes volt.”

A „Lammefjord” nevet gyakran említik a dán és a külföldi média híradásaiban, amelyek a dán éttermeknek a skandináv hozzávalókból készült fogásaikkal az utóbbi években elért sikereiről számolnak be.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(510/2006/EK rendelet 5. cikk (7) bekezdés)

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Fødevarekvalitet/BGB-Lammefjordsgulerødder%20konsolideret.pdf


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A rendelet helyébe a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.) lépett.