ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.011.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 11

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
15 januari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

484:e plenarsessionen den 14 och 15 november 2012

2013/C 011/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mer Europa” – inför Europeiska rådets toppmöte den 22 och 23 november 2012

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

484:e plenarsessionen den 14 och 15 november 2012

2013/C 011/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Konsumentorganisationernas deltagande i genomförandet av den inre marknaden och utvecklingen av dess funktionssätt” (yttrande på eget initiativ)

3

2013/C 011/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Principer, förfaranden och åtgärder för tillämpningen av artikel 11.1 och 11.2 i Lissabonfördraget” (yttrande på eget initiativ)

8

2013/C 011/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Äldres engagemang och delaktighet i samhället” (yttrande på eget initiativ)

16

2013/C 011/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ökat samhällsdeltagande och integration av romska medborgare i Europa” (tilläggsyttrande)

21


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

484:e plenarsessionen den 14 och 15 november 2012

2013/C 011/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar” – COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri” – COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), när det gäller dess samspel med rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut” – COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: En färdplan för en bankunion”COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Skuggbanksektorn” – COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En strategi för e-upphandling” – COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Modernisering av det statliga stödet i EU” – COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En strategi för konsumentpolitiken i EU – Att öka förtroendet och tillväxten” – COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter” – COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning” – COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet” – COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen och om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument” – COM(2011) 838 final och COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen” – COM(2011) 844 final – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett åtgärdsprogram för skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscalis 2020) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG” – COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98” – COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning)” – COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer” – COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål” – COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser” – COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa tekniska åtgärder och kontrollåtgärder i Skagerrak och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 och förordning (EG) nr 1342/2008” – COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung” – COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändring av kommissionens förslag COM(2011) 628 final/2 till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken” – COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


SV