ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.011.slv

Uradni list

Evropske unije

C 11

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
15. januar 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

484. plenarno zasedanje 14. in 15. novembra 2012

2013/C 011/01

Resolucija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o „več Evrope“ v predložitev Evropskemu vrhu, ki bo 22. in 23. novembra 2012

1

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

484. plenarno zasedanje 14. in 15. novembra 2012

2013/C 011/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vključevanju potrošniških organizacij v oblikovanje in delovanje enotnega trga (mnenje na lastno pobudo)

3

2013/C 011/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o načelih, postopkih in ukrepih za izvajanje člena 11(1) in (2) Lizbonske pogodbe (mnenje na lastno pobudo)

8

2013/C 011/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vključenosti in udeležbi starejših v družbi (mnenje na lastno pobudo)

16

2013/C 011/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o krepitvi družbenega položaja Romov in njihovem vključevanju v Evropi (dodatno mnenje)

21


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

484. plenarno zasedanje 14. in 15. novembra 2012

2013/C 011/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obravnave kuponov COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) v zvezi z njeno povezavo z Uredbo Sveta (EU) št. …/… o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko COM (2012) 512 final - 2012/0244 (COD) in o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Časovni načrt za uvedbo bančne unije COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi – Bančni sistem v senci COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija za e-javna naročila COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Posodobitev področja državnih pomoči EU COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska agenda za potrošnike – Za krepitev zaupanja in rasti COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte COM(2012) 352 final - 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo v Evropski uniji COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za predpristopno pomoč (IPA II) in vzpostavitvi evropskega sosedskega instrumenta COM(2011) 838 final in COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu COM(2011) 844 - 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014-2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98 COM(2012) 447 final - 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (Prenova) COM(2012) 403 final - 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov COM(2012) 432 final - 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje COM(2012) 413 final - 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi COM(2012) 416 final - 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v Skagerraku ter spremembi Uredbe (ES) št. 850/98 in Uredbe št. 1342/2008 COM(2012) 471 final - 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/110/ES o medu COM(2012) 530 final - 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremembi predloga Komisije COM(2011) 628 final/2 za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike COM(2012) 551 final - 2012/0260 (COD)

88


SL