ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.011.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 15. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

484. plenārā sesija 2012. gada 14. un 15. novembrī

2013/C 011/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Vairāk Eiropas”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

484. plenārā sesija 2012. gada 14. un 15. novembrī

2013/C 011/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Patērētāju apvienību līdzdalība vienotā tirgus izveidē un darbībā” (pašiniciatīvas atzinums)

3

2013/C 011/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Principi, procedūras un pasākumi Lisabonas līguma 11. panta 1. un 2. punkta īstenošanai” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2013/C 011/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījums un līdzdalība sabiedrībā” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2013/C 011/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Romu sociālās autonomijas pastiprināšana un integrācija Eiropā” (atzinuma papildinājums)

21


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

484. plenārā sesija 2012. gada 14. un 15. novembrī

2013/C 011/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz vaučeriem groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu”COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku”COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ceļvedis virzībā uz banku savienību””COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par paralēlo banku sistēmu”COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “E-iepirkuma stratēģija””COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES valsts atbalsta modernizācija””COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai””COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem”COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām””COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija””COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (PPI II) un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu”COM(2011) 838 final un COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē”COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Fiscalis 2020) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK”COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98”COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (pārstrādāta redakcija)”COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai”COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007, ar ko nosaka pasākumus Eiropas zušu krājumu atjaunošanai”COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Direktīvas 2003/87/EK grozījumiem, kas precizē noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku”COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem tehniskajiem un kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un Regulā (EK) Nr. 1342/2008”COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu”COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozījums Komisijas priekšlikumā COM(2011) 628 galīgā redakcija/2 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību”COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


LV