ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.011.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
15. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

484. täysistunto 14. ja 15. marraskuuta 2012

2013/C 011/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätöslauselma aiheesta ”Enemmän Eurooppaa”

1

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

484. täysistunto 14. ja 15. marraskuuta 2012

2013/C 011/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kuluttajajärjestöjen osallistuminen yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan” (oma-aloitteinen lausunto)

3

2013/C 011/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Periaatteet, menettelyt ja toimenpiteet Lissabonin sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöön panemiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

8

2013/C 011/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ikääntyvien panos ja osallistuminen yhteiskunnan toimintaan” (oma-aloitteinen lausunto)

16

2013/C 011/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Romanien sosiaalisen autonomian ja integraation lisääminen Euroopassa” (lisälausunto)

21


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

484. täysistunto 14. ja 15. marraskuuta 2012

2013/C 011/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvosetelien kohtelun osalta”COM(2012) 206 final – 2012/0102 CNS

27

2013/C 011/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta”COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Etenemissuunnitelma kohti pankkiunionia”COM(2012) 510 final ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta”COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD)

34

2013/C 011/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja – Varjopankkitoiminta”COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Sähköisiä hankintoja koskeva strategia”COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n valtiontukiuudistus”COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – edistetään luottamusta ja kasvua”COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista”COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tavoitteena työllistävä elpyminen”COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus”COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) ja Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta”COM(2011) 838 final ja COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä”COM(2011) 844 final – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman perustamisesta (Fiscalis 2020) ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta”COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta”COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä” (uudelleenlaadinta) COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta”COM(2012) 432 final – 2012/0208 COD

86

2013/C 011/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 muuttamisesta”COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi”COM(2012) 416 final – 2012/0202 COD

87

2013/C 011/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä teknisistä ja valvontatoimenpiteistä Skagerrakissa sekä asetuksen (EY) N:o 850/98 ja asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta”COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hunajasta annetun neuvoston direktiivin 2001/110/EY muuttamisesta”COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 628 lopullinen/2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta”COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


FI