ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.011.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 11

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
15. januar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

484. plenarmøde den 14. og 15. november 2012

2013/C 011/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolution om mere Europa til forelæggelse på EU-topmødet den 22.-23. november 2012

1

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

484. plenarmøde den 14. og 15. november 2012

2013/C 011/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om inddragelse af forbrugerorganisationer i skabelsen af det indre marked og dets virkemåde (initiativudtalelse)

3

2013/C 011/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om principper, procedurer og foranstaltninger for gennemførelsen af Lissabontraktatens artikel 11, stk. 1 og 2 (initiativudtalelse)

8

2013/C 011/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ældres bidrag til og deltagelse i samfundslivet (initiativudtalelse)

16

2013/C 011/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om social myndiggørelse og integration af romaer i Europa (tillægsudtalelse)

21


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

484. plenarmøde den 14. og 15. november 2012

2013/C 011/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere — COM(2012) 206 final — 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktions-mekanisme til bekæmpelse af momssvig — COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. …/… om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter — COM(2012) 512 final — 2012/0244 (COD) og meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — En køreplan for oprettelse af en bankunion — COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbog — Skyggebanker — COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategi for offentlige e-indkøb — COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Modernisering af EU's statsstøttepolitik — COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En europæisk forbrugerdagsorden — Øget tillid og vækst — COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter — COM(2012) 352 final — 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et opsving med høj beskæftigelse — COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den eksterne dimension af EU's koordinering af de sociale sikringsordninger — COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) og om et europæisk naboskabsinstrument — COM(2011) 838 final og COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan — COM(2011) 844 final — 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF — COM(2012) 465 final — 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 — COM(2012) 447 final — 2012/0216 (COD)

85

2013/C 011/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (omarbejdning) — COM(2012) 403 final — 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer — COM(2012) 432 final — 2012/0208 (COD

86

2013/C 011/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål — COM(2012) 413 final — 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på præcisering af bestemmelserne om det tidsmæssige forløb for auktioner med kvoter for drivhusgasemissioner — COM(2012) 416 final — 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 og forordning (EF) nr. 1342/2008 — COM(2012) 471 final — 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning — COM(2012) 530 final — 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 628 endelig/2 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik COM(2012) 551 final — 2012/0260 (COD)

88


DA