ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.011.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 11

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
15 януари 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

484-та пленарна сесия, проведена на 14 и 15 ноември 2012 г.

2013/C 011/01

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно „Повече Европа“ за внасяне на Европейската среща на високо равнище, която ще се състои на 22 и 23 ноември 2012 г.

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

484-та пленарна сесия, проведена на 14 и 15 ноември 2012 г.

2013/C 011/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Участие на организациите на потребителите в изграждането и функционирането на единния пазар“ (становище по собствена инициатива)

3

2013/C 011/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Принципи, процедури и действия за прилагане на член 11, параграф 1 и параграф 2 от Договора от Лисабон“ (становище по собствена инициатива)

8

2013/C 011/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ангажирането и участието на възрастните хора в обществото“ (становище по собствена инициатива)

16

2013/C 011/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите в Европа“ (допълнение към становище)

21


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

484-та пленарна сесия, проведена на 14 и 15 ноември 2012 г.

2013/C 011/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на данъчното третиране на ваучери“COM(2012) 206 final – 2012/0102(CNS)

27

2013/C 011/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС“COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (ЕС) № …/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции“COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) и „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Пътна карта за създаване на банков съюз“COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга „Паралелна банкова система“COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Стратегия за електронни обществени поръчки“COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Модернизиране на държавната помощ на ЕС“COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска програма за потребителите — насърчаване на доверието и растежа“COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет“ относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти“COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към възстановяване и създаване на работни места“COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС“COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)“ и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на европейски инструмент за съседство“COM(2011) 838 final и COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света“COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение № 1482/2007/ЕО“COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98“COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработен текст)“COM(2012) 403 final — 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми“COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка“COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове“COM(2012) 416 final – 2012/0202 COD

87

2013/C 011/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 и Регламент (ЕО) № 1342/2008“COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда“COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменение на предложение на Комисията COM(2011) 628 final/2 за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика“COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


BG