23.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 39/5


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare)

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 39/06)

Den 11. december 2006 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32006M4314. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://eur-lex.europa.eu).