23.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/5


Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация

(Дело № COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 39/06)

На 11 декември 2006 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената нотифицирана концентрация и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32006M4314. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).