7.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/5


SKLEP SVETA

z dne 28. junija 2011

o spremembi Akta Sveta z dne 12. marca 1999 o sprejetju pravil o pokojninskem skladu Europola

(2011/400/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za zaposlene v Europolu, kot so določeni v aktu Sveta z dne 3. decembra 1998 (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi Europola) (1), in zlasti člena 37(3) Dodatka 6 h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (2) (v nadaljnjem besedilu: Sklep o Europolu) od datuma začetka svoje uporabe, to je od 1. januarja 2010, nadomešča Akt Sveta z dne 26. julija 1995 o Konvenciji na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (3) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o Europolu).

(2)

Sklep o Europolu določa, da se vsi ukrepi za izvajanje Konvencije o Europolu razveljavijo z učinkom od 1. januarja 2010, razen če v Sklepu o Europolu ni določeno drugače.

(3)

Sklep o Europolu nadalje določa, da se Kadrovski predpisi Europola in drugi ustrezni instrumenti še naprej uporabljajo za člane osebja, ki niso zaposleni na podlagi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije v skladu s členom 57(2) tega sklepa.

(4)

Sklep o Europolu določa tudi, da se Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, kot so določeni v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (4) uporabljajo za direktorja, namestnike direktorja in osebje Europola, zaposlene po 1. januarju 2010.

(5)

Sklep o Europolu nadalje določa, da vse pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenil Europol, kot je bil ustanovljen s Konvencijo o Europolu, in ki veljajo 1. januarja 2010, veljajo še naprej do datuma njihovega izteka, vendar jih po datumu začetka uporabe Sklepa o Europolu ni mogoče več podaljšati na podlagi Kadrovskih predpisov Europola.

(6)

Sklep o Europolu določa tudi, da se vsem članom osebja, zaposlenim po pogodbah 1. januarja 2010, zagotovi možnost, da sklenejo pogodbe za začasne uslužbence ali pogodbene uslužbence v skladu s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. To možnost je izkoristilo več članov osebja.

(7)

Število osebja, ki je še naprej zaposleno v skladu s Kadrovskimi predpisi Europola, se je posledično postopoma zmanjševalo, zato so se tudi njihovi prispevki v pokojninski sklad Europola v skladu s členom 37(1) Dodatka 6 h Kadrovskim predpisom Europola, od 1. januarja 2010 postopoma zniževali in se bodo prenehali, ko se izteče zadnja pogodba o zaposlitvi, za katero veljajo Kadrovski predpisi Europola.

(8)

Zato je treba upravljanje sklada prilagoditi zmanjšanemu obsegu prispevkov in izplačil iz sklada, in sicer z zmanjšanjem števila članov odbora in njihovih sestankov.

(9)

Prav tako je smiselno omejiti osebno odgovornost članov odbora pri izpolnjevanju njihovih nalog, in sicer na hudo malomarnost in resne kršitve.

(10)

Tudi obveznosti sklada se bodo prenehale prej, kot je bilo predvideno ob njegovi ustanovitvi. Če sredstva sklada ne bi zadostovala za izpolnitev njegovih obveznosti, bi moral biti primanjkljaj krit iz proračuna Europola. Glede na sedanje finančno stanje sklada se zdi ta možnost teoretična, tudi ob upoštevanju dejstva, da je Europol tveganja, ki izhajajo iz njegove obveznosti v skladu s členi 63 do 71 Kadrovskih predpisov Europola, pozavaroval s sklenitvijo zavarovanja v zvezi z invalidskimi in družinskimi pokojninami.

(11)

Akt Sveta z dne 12. marca 1999 o sprejetju pravil o pokojninskem skladu Europola (5) bi moral biti zato ustrezno spremenjen. Uvesti bi bilo treba tudi druge tehnične spremembe tega akta, ki so posledica začetka veljavnosti Sklepa o Europolu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Akt Sveta z dne 12. marca 1999 o sprejetju pravil o pokojninskem skladu Europola se spremeni:

1.

v členu 1 se vstavi naslednja točka:

„(aa)

‚Sklep o Europolu‘ pomeni Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (6) in nadomestitvi Konvencije o Europolu;

2.

v členu 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

‚Europol‘ pomeni Evropski policijski urad, kakor je ustanovljen s Sklepom o Europolu;“;

3.

v členu 1 se točka (g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

‚Upravni odbor Europola‘ pomeni upravni odbor Europola, kot je naveden v členu 37(1) Sklepa o Europolu;“;

4.

v členu 1 se doda naslednja točka:

„(h)

‚Odbor uslužbencev Europola‘ pomeni odbor uslužbencev, ustanovljen v skladu s členom 4 Kadrovskih predpisov ali, če ta preneha delovati, odbor uslužbencev, naveden v členu 9(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (7).

5.

v členu 3(1) se točka (g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

drugi dohodki, vključno z izrednimi prispevki, prejetimi od Europola, v skladu s členom 12b.“;

6.

besedilo „ali zaželeni“ iz člena 3(2), točka (d), se črta;

7.

člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Odbor sestavljajo štirje člani.“;

8.

člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Od štirih članov dva imenuje upravni odbor Europola, enega Europol in enega odbor uslužbencev Europola. Vsakemu članu lahko pri sejah odbora pomagata največ dva strokovnjaka. Stroške zunanjih strokovnjakov krije sklad, a le, če tako odloči odbor.“;

9.

v členu 4(7) se besedilo „sekretar je v vsakem primeru eden izmed članov, ki jih imenuje Europol ali odbor uslužbencev Europola“ nadomesti z besedilom: „sekretar je v vsakem primeru član, ki ga imenuje Europol, ali član, ki ga imenuje odbor uslužbencev Europola“;

10.

v členu 5 se doda naslednji odstavek:

„6.   Odbor in njegovi člani zastopajo interese vseh udeležencev in interese Europola.“;

11.

v členu 6(1) se beseda „dvakrat“ nadomesti z besedo „enkrat“;

12.

člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Odločitve odbora se lahko sprejmejo le na sejah, kjer je prisoten vsaj eden izmed članov, ki ga imenuje upravni odbor Europola, in predstavniki drugih strani.“;

13.

v členu 8(1) se besedilo „solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti“ nadomesti z besedilom „solventnosti, likvidnosti, donosnosti“;

14.

v členu 10(3) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V ta namen odbor imenuje pooblaščenega računovodjo, registriranega v skladu z veljavno nizozemsko zakonodajo.“;

15.

člen 10(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Letno poročilo se predloži upravnemu odboru Europola, pregleda pa ga Evropsko računsko sodišče v skladu s členoma 43 in 58(2)(a) Sklepa o Europolu.“;

16.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 12a

Omejitev odgovornosti

1.   Člani odbora so oproščeni vsakršne odgovornosti za zahtevke v zvezi z izpolnjevanjem svojih nalog iz člena 5.

2.   Europol povrne škodo članom odbora pri zahtevkih za odškodnino, ki jih vložijo udeleženci v skladu in/ali druge zainteresirane strani v zvezi z izpolnjevanjem svojih nalog iz člena 5.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega člena, člani odbora odgovarjajo za hudo malomarnost in resne kršitve, med drugim za goljufijo, korupcijo, nezakonito prisvajanje sredstev in krajo.“;

17.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 12b

Nadzor sredstev sklada

1.   Poleg poročila, pripravljenega v skladu s členom 10, odbor vsako četrtletje pripravi finančno poročilo o spremljanju deleža pokritosti sklada. Če je delež pokritosti nižji od mejne vrednosti, določene v členu 132 nizozemskega zakona o pokojninah, odbor oceni tveganje, da bi se opredelilo morebitno stanje insolventnosti sklada v naslednjih petih proračunskih letih. Rezultati se sporočijo upravnemu odboru Europola in direktorju Europola in v njih se navedejo razlogi, predlagajo se preventivni ukrepi, opredeli se pričakovan razvoj finančnega stanja in za vsako proračunsko leto, za katero se zahtevajo izredni prispevki Europola, se oceni potrebni denarni tok.

2.   Ne glede na možnost za razpustitev sklada v skladu s členom 13, Europol krije kakršen koli primanjkljaj v primeru, da sredstva pokojninskega sklada Europola ne zadostujejo za izpolnitev njegovih obveznosti, razen obveznosti, ki jih krijejo pozavarovalne pogodbe Europola.“;

18.

člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sklad je bil ustanovljen za nedoločeno obdobje. Razpuščen je lahko le s soglasnim sklepom Sveta. Taka odločitev se sprejme na predlog upravnega odbora Europola, ki se ga predloži po obravnavi v odboru.“;

19.

člen 14 se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po sprejetju.

V Luxembourgu, 28. junija 2011

Za Svet

Predsednik

FAZEKAS S.


(1)  UL C 26, 30.1.1999, str. 23.

(2)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(3)  UL C 316, 27.11.1995, str. 1.

(4)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(5)  Glej dokument 5397/99 v javnem registru Sveta na naslovu: http://register.consilium.eu.int/.

(6)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.“;

(7)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.“;