7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/5


ROZHODNUTIE RADY

z 28. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa akt Rady z 12. marca 1999, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa dôchodkového fondu Europolu

(2011/400/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Služobný poriadok uplatniteľný na zamestnancov Europolu ustanovený v akte Rady z 3. decembra 1998 (ďalej len „služobný poriadok Europolu“) (1), a najmä na článok 37 ods. 3 jeho dodatku 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (2) (ďalej len „rozhodnutie o Europole“) nahrádza akt Rady z 26. júla 1995 založený na Dohovore o zriadení Európskeho policajného úradu, ktorý sa zakladá na článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (3) (ďalej len „dohovor o Europole“) odo dňa začatia jeho uplatňovania, to znamená od 1. januára 2010.

(2)

Rozhodnutie o Europole ustanovuje, že sa zrušujú všetky opatrenia, ktorými sa vykonáva dohovor o Europole, a to s účinnosťou od 1. januára 2010, pokiaľ sa v rozhodnutí o Europole neustanovuje inak.

(3)

Rozhodnutie o Europole ďalej ustanovuje, že sa služobný poriadok Europolu a iné príslušné nástroje naďalej uplatňujú na zamestnancov, ktorí nie sú v súlade s článkom 57 ods. 2 uvedeného rozhodnutia zamestnaní v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

(4)

Rozhodnutie o Europole tiež ustanovuje, že Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (4) sa vzťahujú na riaditeľa, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu, ktorí sa stali zamestnancami Europolu po 1. januári 2010.

(5)

Rozhodnutie o Europole ďalej ustanovuje, že všetky pracovné zmluvy uzavreté Europolom zriadeným na základe dohovoru o Europole, ktoré sú platné od 1. januára 2010, sú platné do skončenia ich platnosti a nemožno ich obnoviť na základe služobného poriadku Europolu po dni začatia uplatňovania rozhodnutia o Europole.

(6)

Rozhodnutie o Europole tiež ustanovuje, že sa zamestnancom s pracovnými zmluvami platnými k 1. januáru 2010 ponúkne možnosť uzavrieť zmluvy dočasného zamestnanca alebo zmluvy zmluvného zamestnanca v zmysle Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Niekoľkí zamestnanci túto možnosť využili.

(7)

V dôsledku toho sa počet zamestnancov zamestnaných podľa služobného poriadku Europolu, a teda aj príspevky do dôchodkového fondu Europolu podľa článku 37 ods. 1 dodatku 6 k služobnému poriadku Europolu začali od 1. januára 2010 postupne znižovať a majú sa zastaviť po tom, ako skončí platnosť poslednej pracovnej zmluvy, na ktorú sa vzťahuje služobný poriadok Europolu.

(8)

V dôsledku toho sa správa fondu musí prispôsobiť zníženému objemu príspevkov do fondu aj platieb z neho, a to znížením počtu členov rady fondu a počtu jej zasadnutí.

(9)

Je tiež rozumné obmedziť osobnú zodpovednosť členov rady za hrubú nedbanlivosť a závažné pochybenia pri plnení ich úloh.

(10)

Záväzky fondu majú tiež prestať platiť skôr, ako sa predpokladalo v čase jeho zriadenia. V prípade, že by majetok fondu nestačil na plnenie jeho záväzkov, chýbajúce prostriedky by sa mali zabezpečiť z rozpočtu Europolu. Uvedený prípad sa vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu fondu zdá teoretický, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že Europol zaistil riziká, ktoré vyplývajú z jeho povinností podľa článkov 63 až 71 služobného poriadku Europolu, uzavretím poistenia invalidných a pozostalostných dôchodkov.

(11)

Akt Rady z 12. marca 1999, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa dôchodkového fondu Europolu (5), by sa preto mal primerane zmeniť a doplniť. Zaviesť by sa mali aj ďalšie technické zmeny a doplnenia uvedeného aktu, ktoré vyplývajú z nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o Europole,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Akt Rady z 12. marca 1999, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa dôchodkového fondu Europolu, sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa vkladá tento bod:

„aa)

‚rozhodnutie o Europole‘ je rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (6), ktorým sa nahrádza dohovor o Europole;

2.

V článku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

‚Europol‘ je Európsky policajný úrad zriadený rozhodnutím o Europole;“.

3.

V článku 1 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

‚Správna rada Europolu‘ je Správna rada Europolu uvedená v článku 37 ods. 1 rozhodnutia o Europole;“.

4.

V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

‚výbor zamestnancov Europolu‘ je výbor zamestnancov zriadený v súlade s článkom 4 služobného poriadku alebo v prípade, že zanikne, výbor zamestnancov uvedený v článku 9 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (7).

5.

V článku 3 ods. 1 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

ďalší príjem vrátane mimoriadnych príspevkov od Europolu podľa článku 12b.“

6.

V článku 3 ods. 2 sa v písmene d) vypúšťajú slová „alebo žiaduce“.

7.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Rada pozostáva zo štyroch členov.“

8.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Z uvedených štyroch členov dvoch členov vymenuje Správna rada Europolu, jedného Europol a jedného výbor zamestnancov Europolu. Každému členovi môžu na zasadnutiach rady pomáhať maximálne dvaja experti; náklady na akýchkoľvek externých expertov sa uhradia z fondu, len ak tak rada rozhodne.“

9.

V článku 4 ods. 7 sa slová „tajomníkom je v každom prípade jeden z členov, ktorých vymenoval Europol alebo výbor zamestnancov Europolu“ nahrádzajú slovami „tajomníkom je v každom prípade buď člen, ktorého vymenoval Europol, alebo člen, ktorého vymenoval výbor zamestnancov Europolu.“

10.

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„6.   Rada a jej členovia zastupujú záujmy všetkých účastníkov a záujmy Europolu.“

11.

V článku 6 ods. 1 sa slovo „dvakrát“ nahrádza slovom „jedenkrát“.

12.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Rada môže rozhodnutia prijať iba na tých zasadnutiach, na ktorých je prítomný aspoň jeden člen, ktorého vymenovala Správna rada Europolu, ako aj zástupcovia ostatných strán.“

13.

V článku 8 ods. 1 sa slová „riešiteľnosti, likvidity, rentabilnosti“ nahrádzajú slovami „platobnej schopnosti, likvidity, výnosnosti“.

14.

V článku 10 ods. 3 sa druhá veta nahrádza takto:

„Rada na tento účel vymenuje certifikovaného účtovníka registrovaného v súlade s platným právom Holandska.“

15.

V článku 10 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Výročná správa sa zasiela Správnej rade Europolu a overuje ju Európsky dvor audítorov v súlade s článkom 43 a článkom 58 ods. 2 písm. a) rozhodnutia o Europole.“

16.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Obmedzenie zodpovednosti

1.   Členovia rady sú oslobodení od akejkoľvek zodpovednosti v prípade nárokov týkajúcich sa plnenia svojich úloh uvedených v článku 5.

2.   Europol členov rady zbavuje zodpovednosti voči akýmkoľvek nárokom na náhradu škôd, ktoré predložia účastníci fondu a/alebo iné zainteresované strany v súvislosti s plnením úloh členov rady, ktoré sa uvádzajú v článku 5.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku sú členovia rady zodpovední za hrubú nedbanlivosť a závažné pochybenia, ktoré okrem iného zahŕňajú podvod, korupciu, zneužívanie finančných prostriedkov a krádež.“

17.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12b

Monitorovanie aktív fondu

1.   Rada popri správe vypracovanej v súlade s článkom 10 každý štvrťrok vypracuje finančnú správu monitorujúcu pomer aktív a záväzkov fondu. V prípade, že je tento pomer nižší ako referenčná hodnota uvedená v článku 132 holandského zákona o dôchodkoch (Pensioenwet), rada vypracuje posúdenie rizika s cieľom zhodnotiť prípadnú platobnú neschopnosť fondu v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch. Výsledky sa oznámia Správnej rade Europolu a riaditeľovi Europolu, pričom sa v nich uvedú dôvody, navrhované preventívne opatrenia, očakávaný finančný vývoj a odhadovaný potrebný tok hotovosti na každý rozpočtový rok, za ktorý sa od Europolu požadujú mimoriadne príspevky.

2.   Bez ohľadu na možnosť zrušiť fond v súlade s článkom 13 Europol vykryje akýkoľvek nedostatok finančných prostriedkov v prípade, že aktíva dôchodkového fondu Europolu nepostačujú na splnenie jeho záväzkov s výnimkou záväzkov, na ktoré sa vzťahujú zaisťovacie systémy Europolu.“

18.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú. Je možné ho zrušiť iba na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady. Toto rozhodnutie sa prijme na základe návrhu Správnej rady Europolu predloženého po vypočutí rady.“

19.

Článok 14 sa zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prijatia.

V Luxemburgu 28. júna 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. ES C 26, 30.1.1999, s. 23.

(2)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(3)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(5)  Pozri dokument 5397/99 vo verejnom registri Rady: http://register.consilium.eu.int/

(6)  Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.“

(7)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.“