7.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/5


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 iunie 2011

de modificare a Actului Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol

(2011/400/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Statutului personalului aplicabil angajaților Europol, astfel cum este prevăzut în Actul Consiliului din 3 decembrie 1998 („Statutul personalului Europol”) (1), în special articolul 37 alineatul (3) din apendicele 6,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (2) („Decizia Europol”) înlocuiește de la data aplicării sale, și anume de la 1 ianuarie 2010, Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de redactare în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană a Convenției privind înființarea unui Oficiu European de Poliție (3) („Convenția Europol”).

(2)

Decizia Europol prevede abrogarea de la 1 ianuarie 2010 a tuturor măsurilor de punere în aplicare a Convenției Europol, cu excepția cazurilor în care Decizia Europol prevede contrariul.

(3)

De asemenea, Decizia Europol prevede că Statutul personalului Europol și alte instrumente relevante continuă să se aplice membrilor personalului care nu sunt angajați în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din respectiva decizie.

(4)

De asemenea, Decizia Europol prevede că Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (4), se aplică directorului, directorilor adjuncți și personalului Europol angajat după 1 ianuarie 2010.

(5)

De asemenea, Decizia Europol prevede că toate contractele de muncă încheiate de Europol, astfel cum a fost înființat prin Convenția Europol, aflate în vigoare la 1 ianuarie 2010, rămân valabile până la data la care expiră și, ulterior datei de punere în aplicare a Deciziei Europol, nu pot fi reînnoite în baza Statutului personalului Europol.

(6)

De asemenea, Decizia Europol prevede că membrilor personalului angajați prin contract la 1 ianuarie 2010 li se oferă posibilitatea de a încheia contracte de agent temporar sau de agent contractual în temeiul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Această opțiune a fost deja utilizată în cazul mai multor membri ai personalului.

(7)

Prin urmare, numărul membrilor personalului care sunt angajați în continuare în temeiul Statutului personalului Europol și, așadar, contribuțiile acestora la fondul de pensii al Europol în temeiul articolului 37 alineatul (1) din apendicele 6 la Statutul personalului Europol s-au diminuat în mod constant începând cu 1 ianuarie 2010 și se vor întrerupe de îndată ce expiră ultimul contract de muncă căruia i se aplică Statutul personalului Europol.

(8)

În consecință, administrarea fondului urmează să fie adaptată la volumul scăzut atât al contribuțiilor, cât și al plăților care trebuie efectuate de către fond prin reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație al fondului și al numărului reuniunilor acestuia.

(9)

Se impune de asemenea limitarea răspunderii personale a membrilor Consiliului de administrație, atunci când acționează pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, la neglijențe și ilegalități grave.

(10)

Pasivele fondului vor fi de asemenea lichidate mai devreme decât s-a prevăzut în momentul creării acestuia. În cazul în care activele fondului nu ar fi suficiente pentru acoperirea pasivelor acestuia, deficitul va fi finanțat din bugetul Europol. Având în vedere situația financiară actuală a fondului, această eventualitate pare a fi de natură teoretică, ținând de asemenea cont de faptul că Europol a reasigurat riscurile care rezultă din obligațiile sale în temeiul articolelor 63-71 din Statutul personalului Europol prin încheierea unei asigurări privind pensiile de invaliditate și de urmaș.

(11)

Prin urmare, Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol (5) ar trebui modificat în consecință. Ar trebui de asemenea introduse în act alte modificări tehnice, ca urmare a intrării în vigoare a Deciziei Europol,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor privind fondul de pensii al Europol se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se introduce următoarea literă:

„(aa)

«Decizia Europol» înseamnă Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009 (6) de înființare a Oficiului European de Poliție și de înlocuire a Convenției Europol;

2.

La articolul 1, litera (b) se înlocuiește cu textul următor:

„(b)

«Europol» înseamnă Oficiul European de Poliție, astfel cum a fost înființat prin Decizia Europol.”

3.

La articolul 1, litera (g) se înlocuiește cu textul următor:

„(g)

«Consiliul de administrație al Europol» înseamnă Consiliul de administrație al Europol, astfel cum este menționat la articolul 37 alineatul (1) din Decizia Europol;”.

4.

La articolul 1, se introduce următoarea literă:

„(h)

«Comitetul personalului Europol» înseamnă Comitetul personalului înființat în temeiul articolului 4 din Statutul personalului sau, în cazul în care acesta încetează să mai existe, Comitetul personalului menționat la articolul 9 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (7).

5.

La articolul 3 alineatul (1), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

alte venituri, inclusiv contribuții excepționale primite de la Europol în temeiul articolului 12b.”

6.

La articolul 3 alineatul (2) litera (d), se elimină textul „sau de dorit”.

7.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Consiliul este compus din patru membri.”

8.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dintre cei patru membri, doi sunt numiți de Consiliul de administrație al Europol, unul este numit de Europol, iar unul este numit de Comitetul personalului Europol. Fiecare membru poate fi asistat de maximum doi experți la reuniunile consiliului; costurile oricăror experți din exterior vor fi suportate de către fond doar dacă consiliul decide în acest sens.”

9.

La articolul 4 alineatul (7), cuvintele „secretarul este, în orice caz, unul din membrii numiți de Europol sau de Comitetul personalului Europol” se înlocuiesc cu cuvintele „secretarul este, în orice caz, fie membrul numit de Europol, fie cel numit de Comitetul personalului Europol”.

10.

La articolul 5, se introduce următorul alineat:

„(6)   Consiliul și membrii acestuia reprezintă interesele tuturor participanților și interesele Europol.”

11.

La articolul 6 alineatul (1), cuvintele „de două ori” se înlocuiesc cu cuvintele „o singură dată”.

12.

La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Deciziile consiliului pot fi luate doar în cadrul reuniunilor la care sunt prezenți cel puțin un membru numit de Consiliul de administrație al Europol și reprezentanții celorlalte părți.”

13.

La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „solvabilitate, lichiditate, rentabilitate” sunt menținute în versiunea în limba română a textului.

14.

La articolul 10 alineatul (3), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„În acest scop, consiliul numește un expert-contabil, autorizat în conformitate cu legea olandeză aplicabilă.”

15.

La articolul 10, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Raportul anual se înaintează Consiliului de administrație al Europol și este controlat de Curtea de Conturi Europeană, în conformitate cu articolul 43 și articolul 58 alineatul (2) litera (a) din Decizia Europol.”

16.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 12a

Limitarea răspunderii

(1)   Membrii consiliului sunt exonerați de orice răspundere pentru pretenții referitoare la îndeplinirea sarcinilor acestora menționate la articolul 5.

(2)   Europol acordă compensații membrilor consiliului pentru orice pretenție de despăgubire ridicată de participanții la fond și/sau de alte părți interesate, legate de îndeplinirea sarcinilor acestora menționate la articolul 5.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, membrii consiliului răspund pentru neglijențe și ilegalități grave, inclusiv, dar fără a se limita la, fraude, corupție, însușire ilegală de fonduri și furt.”

17.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 12b

Monitorizarea activelor fondului

(1)   Pe lângă raportul elaborat în conformitate cu articolul 10, consiliul redactează un raport financiar trimestrial de monitorizare a ratei de acoperire a fondului. În cazul în care rata de acoperire este mai scăzută decât pragul prevăzut la articolul 132 din Pensioenwet (legea privind pensiile) olandeză, consiliul realizează o evaluare a riscurilor pentru a evalua o situație potențială de insolvabilitate a fondului pe parcursul următorilor cinci ani bugetari. Rezultatele sunt raportate Consiliului de administrație al Europol și directorului Europol și precizează motivele, măsurile preventive propuse, evoluția financiară preconizată și nevoia estimată de lichidități pentru fiecare an bugetar pentru care sunt necesare contribuții excepționale din partea Europol.

(2)   Fără a aduce atingere posibilității de a dizolva fondul în conformitate cu articolul 13, Europol acoperă orice deficit în cazul în care activele fondului de pensii al Europol nu sunt suficiente pentru a-și achita obligațiile, cu excepția obligațiilor acoperite de regimurile de reasigurare ale Europol.”

18.

La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fondul a fost constituit pe o durată nedeterminată. Acesta poate fi dizolvat numai prin decizia în unanimitate a Consiliului. O astfel de decizie se ia pe baza propunerii Consiliului de administrație al Europol, transmisă după audierea consiliului.”

19.

Articolul 14 se abrogă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării sale.

Adoptată la Luxemburg, 28 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

FAZEKAS S.


(1)  JO C 26, 30.1.1999, p. 23.

(2)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(3)  JO C 316, 27.11.1995, p. 1.

(4)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(5)  A se vedea documentul 5397/99 din registrul public al Consiliului: http://register.consilium.eu.int/

(6)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.”

(7)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.”