7.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/5


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 28. jūnijs),

ar kuru groza Padomes Aktu (1999. gada 12. marts), ar ko pieņem noteikumus par Eiropola pensiju fondu

(2011/400/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Civildienesta noteikumus, kurus piemēro Eiropola darbiniekiem, kā noteikts Padomes Aktā (1998. gada 3. decembris) (“Eiropola Civildienesta noteikumi”) (1), un jo īpaši to 6. papildinājuma 37. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 2009/371/TI (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (2) (“Eiropola lēmums”), aizstāj Padomes Aktu (1995. gada 26. jūlijs), ar ko izveido Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvenciju), kura pamatojas uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (3) (“Eiropola konvencija”), no tā piemērošanas datuma – no 2010. gada 1. janvāra.

(2)

Eiropola lēmumā paredzēts, ka visi Eiropola konvencijas īstenošanas pasākumi ir atcelti no 2010. gada 1. janvāra, ja vien Eiropola lēmumā nav noteikts citādi.

(3)

Eiropola lēmumā arī paredzēts, ka Eiropola Civildienesta noteikumus un citus attiecīgus instrumentus turpina piemērot darbiniekiem, kuri nav pieņemti darbā saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību saskaņā ar minētā lēmuma 57. panta 2. punktu.

(4)

Eiropola lēmumā arī paredzēts, ka Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (4), attiecas uz Eiropola direktoru, direktora vietniekiem un Eiropola darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2010. gada 1. janvāra.

(5)

Eiropola lēmumā turklāt paredzēts, ka visi darba līgumi, ko Eiropols, kurš izveidots ar Eiropola konvenciju, ir noslēdzis un kas ir spēkā 2010. gada 1. janvārī, paliek spēkā līdz to izbeigšanās datumam un pēc Eiropola lēmuma piemērošanas dienas tos nevar atjaunot, balstoties uz Eiropola Civildienesta noteikumiem.

(6)

Eiropola lēmumā arī paredzēts, ka darbiniekiem, ar kuriem 2010. gada 1. janvārī ir spēkā līgums, piedāvā iespēju noslēgt pagaidu darbinieka vai līgumdarbinieka līgumu saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. Vairāki darbinieki ir izmantojuši šo iespēju.

(7)

Tādējādi to darbinieku skaits, kas nodarbināti saskaņā Eiropola Civildienesta noteikumiem, un līdz ar to arī viņu ieguldījumi Eiropola pensiju fondā saskaņā ar Eiropola Civildienesta noteikumu 6. papildinājuma 37. panta 1. punktu kopš 2010. gada 1. janvāra ir pastāvīgi samazinājušies, un tiem jābeidz pastāvēt, tiklīdz ir beidzies termiņš pēdējam darba līgumam, uz kuru attiecas Eiropola Civildienesta noteikumi.

(8)

Tādēļ, ņemot vērā to, ka fonda ieguldījumu un izmaksu apjoms samazinās, fonda pārvaldība ir attiecīgi jāpielāgo, samazinot fonda valdes locekļu un sanāksmju skaitu.

(9)

Turklāt ir pamatoti ierobežot valdes locekļu personisko atbildību saistībā ar pienākumu izpildi, attiecinot šo atbildību tikai uz būtisku nolaidību un nopietniem pārkāpumiem.

(10)

Arī fonda saistībām ir jāizbeidzas ātrāk, nekā bija paredzēts fonda izveides laikā. Ja fonda līdzekļi nebūtu pietiekami fonda saistību izpildei, iztrūkums būtu jāsedz no Eiropola budžeta. Ņemot vērā fonda pašreizējo finansiālo stāvokli, šī iespēja šķiet teorētiska, ņemot arī vērā, ka Eiropols ir pārapdrošinājis riskus, kas izriet no tā saistībām saskaņā ar Eiropola Civildienesta noteikumu 63. līdz 71. pantu, noslēdzot invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju apdrošināšanu.

(11)

Tādēļ Padomes Akts (1999. gada 12. marts), ar ko pieņem noteikumus par Eiropola pensiju fondu (5), būtu attiecīgi jāgroza. Turklāt aktā būtu jāievieš citi tehniski grozījumi, kas izriet no Eiropola lēmuma stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Aktu (1999. gada 12. marts), ar ko pieņem noteikumus par Eiropola pensiju fondu, ar šo groza šādi:

1)

akta 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“aa)

“Eiropola lēmums” ir Padomes Lēmums (2009. gada 6. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (6) un aizstāj Eiropola konvenciju;

2)

akta 1. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

“Eiropols” ir Eiropas Policijas birojs, kas izveidots ar Eiropola lēmumu;”;

3)

akta 1. panta g) punktu aizstāj ar šādu:

“g)

“Eiropola Valde” ir Eiropola Valde, kas minēta Eiropola lēmuma 37. panta 1. punktā;”;

4)

akta 1. pantam pievieno šādu punktu:

“h)

“Eiropola personāla komiteja” ir personāla komiteja, kas izveidota saskaņā ar Civildienesta noteikumu 4. pantu, vai, ja tas vairs nav spēkā, personāla komiteja, kas minēta Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 9. panta 1. punktā (7).

5)

akta 3. panta 1. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

citi ienākumi, tostarp izņēmuma kārtas iemaksas, kas saņemtas no Eiropola saskaņā ar 12.b pantu.”;

6)

akta 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā svītro vārdus “vai vēlams”;

7)

akta 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Valdē ir četri locekļi.”;

8)

akta 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   No četriem locekļiem divus ieceļ Eiropola Valde, vienu ieceļ Eiropols un vienu – Eiropola personāla komiteja. Valdes sanāksmēs katram loceklim var palīdzēt ne vairāk kā divi eksperti; visu ārējo ekspertu izmaksas sedz no fonda tikai tad, ja tā nolemj Valde.”;

9)

akta 4. panta 7. punktā vārdus “sekretārs vienmēr ir kāds no locekļiem, ko ir iecēlis Eiropols vai Eiropola personāla komiteja” aizstāj ar šādiem vārdiem: “sekretārs vienmēr ir loceklis, ko ir iecēlis vai nu Eiropols, vai Eiropola personāla komiteja”;

10)

akta 5. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Valde un tās locekļi pārstāv visu dalībnieku intereses un Eiropola intereses.”;

11)

akta 6. panta 1. punktā vārdu “divreiz” aizstāj ar vārdu “vienreiz”;

12)

akta 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Valdes lēmumus var pieņemt tikai sanāksmēs, kurās piedalās vismaz viens Eiropola Valdes ieceltais loceklis un citu pušu pārstāvji.”;

13)

akta 8. panta 1. punktā vārdus “maksātspējas, likviditātes, rentabilitātes” aizstāj ar šādiem vārdiem: “maksātspējas, likviditātes, ienesīguma (solvency, liquidity, profitability)”;

14)

akta 10. panta 3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā nolūkā Valde ieceļ zvērinātu grāmatvedi, kas reģistrēts saskaņā ar spēkā esošiem Nīderlandes tiesību aktiem.”;

15)

akta 10. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ikgada pārskatu iesniedz Eiropola Valdei, un to kontrolē Eiropas Revīzijas palāta saskaņā ar Eiropola lēmuma 43. pantu un 58. panta 2. punkta a) apakšpunktu.”;

16)

aktā iekļauj šādu pantu:

“12.a pants

Atbildības ierobežošana

1.   Valdes locekļi ir atbrīvoti no jebkādas atbildības par prasībām, kas attiecas uz to viņu pienākumu izpildi, kuri minēti 5. pantā.

2.   Eiropols atbrīvo Valdes locekļus no atbildības attiecībā uz prasībām par zaudējumu atlīdzību, ko fonda dalībnieki un/vai citas ieinteresētās personas iesniegušas attiecībā uz to viņu pienākumu izpildi, kuri minēti 5. pantā.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, Valdes locekļi ir atbildīgi par būtisku nolaidību un nopietniem pārkāpumiem, tostarp, bet ne tikai, par krāpšanu, korupciju, līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu un zādzību.”;

17)

aktā iekļauj šādu pantu:

“12.b pants

Fonda līdzekļu pārraudzība

1.   Papildus ziņojumam, ko izstrādā saskaņā ar 10. pantu, Valde katru ceturksni nāk klajā ar finanšu ziņojumu, kurā iekļauj fonda seguma koeficienta pārbaudes rezultātus. Ja seguma koeficients ir mazāks par robežvērtību, kas ir noteikta 132. pantā Nīderlandes Pensioenwet, Valde veic riska izvērtējumu, lai novērtētu fonda maksātnespējas iespējamību nākamo piecu budžeta gadu laikā. Par rezultātiem ziņo Eiropola Valdei un Eiropola direktoram un norāda iemeslus, ierosinātos preventīvos pasākumus, gaidāmās tendences finanšu jomā un aplēsto nepieciešamo naudas plūsmu katram budžeta gadam, kuram vajadzīgas izņēmuma kārtas iemaksas no Eiropola.

2.   Neatkarīgi no iespējamības saskaņā ar 13. pantu likvidēt fondu Eiropols sedz jebkādu iztrūkumu, ja Eiropola pensiju fonda līdzekļi nav pietiekami tā saistību izpildei, izņemot saistības, uz ko attiecas Eiropola pārapdrošināšanas shēmas.”;

18)

akta 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Fonds ir izveidots uz nenoteiktu termiņu. To var likvidēt tikai ar vienprātīgu Padomes lēmumu. Tādu lēmumu pieņem, pamatojoties uz Eiropola Valdes priekšlikumu, ko iesniedz pēc Valdes uzklausīšanas.”;

19)

atceļ akta 14. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Luksemburgā, 2011. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

FAZEKAS S.


(1)  OV C 26, 30.1.1999., 23. lpp.

(2)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(3)  OV C 316, 27.11.1995., 1. lpp.

(4)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(5)  Skatīt dokumentu 5397/99 Padomes dokumentu publiskajā reģistrā: http://register.consilium.eu.int/.

(6)  OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.”;

(7)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.”;