7.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas 1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktas dėl Europolo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo

(2011/400/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europolo darbuotojams taikomus Tarnybos nuostatus, išdėstytus 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos akte (toliau – Europolo tarnybos nuostatai) (1), ypač į jų 6 priedėlio 37 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (2) (toliau – sprendimas dėl Europolo) pakeičia 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktą dėl Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) sudarymo (3) (toliau – Europolo konvencija) nuo jo taikymo pradžios datos, t. y. nuo 2010 m. sausio 1 d.;

(2)

sprendime dėl Europolo numatyta, kad visos Europolo konvenciją įgyvendinančios priemonės panaikinamos nuo 2010 m. sausio 1 d., nebent sprendime dėl Europolo yra numatyta kitaip;

(3)

sprendime dėl Europolo taip pat numatyta, kad Europolo tarnybos nuostatai ir kiti susiję teisės aktai ir toliau taikomi darbuotojams, kurie remiantis to sprendimo 57 straipsnio 2 dalimi neįdarbinti pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas;

(4)

sprendime dėl Europolo taip pat numatyta, kad direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ir Europolo darbuotojams, įdarbintiems po 2010 m. sausio 1 d., yra taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, kaip nustatyta Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (4);

(5)

sprendime dėl Europolo taip pat numatyta, kad įsipareigojimų pagal visas darbo sutartis, kurias sudarė Europolo konvencija įsteigtas Europolas ir kurios galiojo 2010 m. sausio 1 d., yra laikomasi iki tų sutarčių galiojimo pabaigos dienos, o po sprendimo dėl Europolo taikymo pradžios datos tos sutartys negali būti atnaujinamos remiantis Europolo tarnybos nuostatais;

(6)

sprendime dėl Europolo taip pat numatyta, kad pagal sutartis 2010 m. sausio 1 d. dirbantiems darbuotojams suteikiama galimybė sudaryti laikinųjų darbuotojų arba sutartininkų sutartis remiantis Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis. Keli darbuotojai šia galimybe pasinaudojo;

(7)

todėl pagal Europolo tarnybos nuostatus toliau įdarbinamų darbuotojų skaičius ir atitinkamai pagal Europolo tarnybos nuostatų 6 priedėlio 37 straipsnio 1 dalį į Europolo pensijų fondą mokamos įmokos nuo 2010 m. sausio 1 d. tolygiai mažėjo ir nebebus mokamos, kai nustos galioti paskutinė darbo sutartis, kuriai taikomi Europolo tarnybos nuostatai;

(8)

todėl fondo valdymas turi būti keičiamas atsižvelgiant į sumažėjusią įmokų ir išmokų, kurias turi mokėti fondas, apimtį, sumažinant fondo valdybos narių ir jo posėdžių skaičių;

(9)

be to, tikslinga nustatyti, kad savo užduotis vykdydami valdybos nariai asmeninę atsakomybę prisiima tik už didelį aplaidumą ir rimtus pažeidimus;

(10)

fondo įsipareigojimai taip pat turi nustoti galioti anksčiau nei numatyta jį įsteigiant. Tuo atveju, jei fondo turto nepakaktų jo įsipareigojimams įvykdyti, trūkumas turėtų būti padengtas iš Europolo biudžeto. Atsižvelgiant į dabartinę finansinę fondo padėtį, ši galimybė atrodo teorinė, juo labiau, kad Europolas perdraudė riziką, kylančią dėl jo įsipareigojimų pagal Europolo tarnybos nuostatų 63–71 straipsnius sudarydamas invalidumo ir maitintojų netekimo pensijų draudimo sutartis;

(11)

todėl 1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktas dėl Europolo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo (5) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Tame akte taip pat turėtų būti padaryti kiti techniniai pakeitimai, susiję su sprendimo dėl Europolo įsigaliojimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1999 m. kovo 12 d. Tarybos aktas dėl Europolo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje įrašomas šis punktas:

„aa)   sprendimas dėl Europolo– 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (6) kuriuo pakeičiama Europolo konvencija;

2.

1 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)   Europolas– Europos policijos biuras, įsteigtas sprendimu dėl Europolo;“.

3.

1 straipsnio g punktas pakeičiamas taip:

„g)   Europolo valdyba– Europolo valdyba, kaip nurodyta sprendimo dėl Europolo 37 straipsnio 1 dalyje;“.

4.

1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„h)   Europolo personalo komitetas– personalo komitetas, įsteigtas pagal Tarnybos nuostatų 4 straipsnį, arba, jei jo nebebūtų, personalo komitetas, nurodytas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (7) 9 straipsnio 1 punkte.

5.

3 straipsnio 1 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

kitos pajamos, įskaitant pagal 12b straipsnį iš Europolo gautus išskirtinius įnašus.“

6.

3 straipsnio 2 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „arba pageidaujamos“.

7.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valdybą sudaro 4 nariai.“

8.

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Du narius iš keturių skiria Europolo valdyba, trečią – Europolas, o ketvirtą – Europolo personalo komitetas. Kiekvienam nariui Valdybos posėdžiuose gali padėti ne daugiau kaip du ekspertai; visas išlaidas išorės ekspertams fondas padengs tik tuo atveju, jei taip nuspręs Valdyba.“

9.

4 straipsnio 7 dalyje žodžiai „sekretorius bet kuriuo atveju turi būti vienas iš Europolo arba Europolo personalo komiteto paskirtų narių“ pakeičiami žodžiais „sekretorius bet kuriuo atveju turi būti Europolo paskirtas narys arba Europolo personalo komiteto paskirtas narys“.

10.

5 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Valdyba ir jos nariai atstovauja visų dalyvių interesams ir Europolo interesams.“

11.

6 straipsnio 1 dalyje žodžiai „du kartus“ pakeičiami žodžiais „vieną kartą“.

12.

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valdybos sprendimai gali būti priimami tik tuose posėdžiuose, kuriuose dalyvauja bent vienas Europolo valdybos paskirtas narys ir kitų šalių atstovai.“

13.

8 straipsnio 1 dalyje žodžiai „išsprendžiamumo, likvidumo, rentabilumo“ pakeičiami žodžiais„ mokumo, likvidumo, pelningumo“.

14.

10 straipsnio 3 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Šiuo tikslu Valdyba paskiria atestuotą apskaitininką, registruotą pagal taikomus Nyderlandų teisės aktus.“

15.

10 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Europolo valdybai pateikiama metinė ataskaita, kurią tikrina Europos Audito Rūmai, pagal sprendimo dėl Europolo 43 straipsnį ir 58 straipsnio 2 dalies a punktą.“

16.

Įrašomas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Finansinės atsakomybės ribojimas

1.   Valdybos nariai atleidžiami nuo atsakomybės už reikalavimus, susijusius su 5 straipsnyje nurodytų jų užduočių vykdymu.

2.   Europolas garantuoja, kad Valdybos nariams bus atlyginta žala dėl reikalavimų atlyginti nuostolius, pateiktų fondo dalyvių ir (arba) kitų suinteresuotųjų šalių, susijusių su 5 straipsnyje nurodytų jų užduočių vykdymu.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, Valdybos nariai prisiima finansinę atsakomybę už didelį neatsargumą ir rimtus pažeidimus, įskaitant, be kita ko, sukčiavimą, korupciją, lėšų pasisavinimą ir vagystę.“

17.

Įrašomas šis straipsnis:

„12b straipsnis

Fondo turto stebėsena

1.   Valdyba ne tik parengia ataskaitą pagal 10 straipsnį, bet ir kiekvieną ketvirtį parengia finansinę ataskaitą dėl fondo įsipareigojimų padengimo koeficiento stebėsenos. Jei padengimo koeficientas mažesnis už Nyderlandų Pensioenwet 132 straipsnyje nurodytą ribinę vertę, Valdyba atlieka rizikos įvertinimą, kad įvertintų galimą fondo nemokumą per penkerius artimiausius biudžetinius metus. Rezultatai pranešami Europolo valdybai ir Europolo direktoriui nurodant priežastis, siūlomas prevencines priemones, numatomą finansinės padėties raidą ir numatomą kiekvienų biudžetinių metų pinigų srautų poreikį, kuriam reikia išimtinių Europolo įnašų.

2.   Nepaisant galimybės likviduoti fondą pagal 13 straipsnį, Europolas padengia lėšų trūkumą, jei Europolo pensijų fondo turto nepakanka jo įsipareigojimams, išskyrus įsipareigojimus, numatytus pagal Europolo perdraudimo sistemas, įvykdyti.“

18.

13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Fondas įsteigtas neribotam laikui. Jis gali būti likviduotas tik vieningu Tarybos sprendimu. Toks sprendimas priimamas remiantis Europolo valdybos pasiūlymu, pateiktu jį išnagrinėjus Valdyboje.“

19.

14 straipsnis panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

FAZEKAS S.


(1)  OL C 26, 1999 1 30, p. 23.

(2)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(3)  OL C 316, 1995 11 27, p. 1.

(4)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(5)  Žr. dok. 5397/99 Tarybos dokumentų viešajame registre: http://register.consilium.eu.int/.

(6)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.“,

(7)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.“;