7.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011,

Europolin eläkerahaston säännöistä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen muuttamisesta

(2011/400/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 3 päivänä joulukuuta 1998 annetulla neuvoston säädöksellä vahvistetut Europolin työntekijöihin sovellettavat henkilöstösäännöt (1), jäljempänä ’Europolin henkilöstösäännöt’, ja erityisesti niiden lisäyksessä 6 olevan 37 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS (2), jäljempänä ’Europol-päätös’, on sen soveltamisen alkamispäivästä eli 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen korvattu 26 päivänä heinäkuuta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella annettu neuvoston säädös Euroopan poliisiviraston tehdyn yleissopimuksen tekemisestä (Europol-yleissopimus) (3).

(2)

Europol-päätöksessä säädetään, että kaikki Europol-yleissopimuksen täytäntöönpanotoimenpiteet kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen, jollei Europol-päätöksessä toisin säädetä.

(3)

Europol-päätöksessä säädetään lisäksi, että niihin henkilöstön jäseniin, joita ei mainitun päätöksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti oteta palvelukseen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, sovelletaan edelleen Europolin henkilöstösääntöjä ja muita asiaankuuluvia säädöksiä.

(4)

Europol-päätöksessä säädetään myös, että johtajaan, apulaisjohtajiin ja tammikuun 1 päivän 2010 jälkeen palvelukseen otettuun Europolin henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, sellaisina kuin niistä on säädetty asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (4).

(5)

Europol-päätöksessä säädetään edelleen, että kaikki Europol-yleissopimuksella perustetun Europolin tekemät ja 1 päivänä tammikuuta 2010 voimassa olevat työsopimukset pysyvät voimassa niiden viimeiseen voimassaolopäivään asti eikä niitä Europol-päätöksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen voida uusia Europolin henkilöstösääntöjen perusteella.

(6)

Europol-päätöksessä säädetään myös, että 1 päivänä tammikuuta 2010 työsopimussuhteessa olleille henkilöstön jäsenille tarjotaan mahdollisuus tehdä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukainen väliaikaisen toimihenkilön työsopimus tai sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimus. Useat henkilöstön jäsenet ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta.

(7)

Tämän seurauksena niiden henkilöstön jäsenten määrä, jotka ovat edelleen palveluksessa Europolin henkilöstösääntöjen mukaisesti, ja siten heidän Europolin henkilöstösääntöjen lisäyksessä 6 olevan 37 artiklan 1 kohdan nojalla Europolin eläkerahastoon maksamansa eläkemaksut ovat 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen jatkuvasti vähentyneet ja ne loppuvat kokonaan, kun viimeisen sellaisen työsopimuksen voimassaolo on päättynyt, johon sovelletaan Europolin henkilöstösääntöjä.

(8)

Tämän johdosta rahaston hallinnointia on mukautettava niin eläkemaksujen kuin rahaston suorittamien maksujen vähentymisen huomioon ottamiseksi karsimalla rahaston hallintoneuvoston jäsenten ja sen kokousten määrää.

(9)

On myös aiheellista rajata hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtainen vastuu siten, että he ovat tehtävässään toimiessaan vastuussa vain törkeästä huolimattomuudesta ja vakavista rikkomuksista.

(10)

Myös rahaston vastuut päättyvät sen perustamisen yhteydessä ennakoitua aiemmin. Mikäli rahaston varat eivät riitä kattamaan sen vastuita, vaje on katettava Europolin talousarviosta. Rahaston tämänhetkisen rahoitustilanteen valossa tämä mahdollisuus vaikuttaa teoreettiselta, kun otetaan myös huomioon, että Europol on jälleenvakuuttanut Europolin henkilöstösääntöjen 63–71 artiklan mukaisista velvoitteistaan johtuvat riskit ottamalla työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä koskevan vakuutuksen.

(11)

Näin ollen Europolin eläkerahaston säännöistä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston säädös (5) olisi muutettava vastaavasti. Europol-päätöksen voimaantulon johdosta tuohon säädökseen olisi tehtävä myös muita teknisiä muutoksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan Europolin eläkerahaston säännöistä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu neuvoston säädös seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:

”aa)

’Europol-päätöksellä’ tarkoitetaan Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta ja Europol-yleissopimuksen korvaamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehtyä neuvoston päätöstä (6);

2)

Korvataan 1 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

’Europolilla’ tarkoitetaan Europol-päätöksellä perustettua Euroopan poliisivirastoa;”.

3)

Korvataan 1 artiklan g alakohta seuraavasti:

”g)

’Europolin hallintoneuvostolla’ tarkoitetaan Europol-päätöksen 37 artiklan 1 kohdassa mainittua Europolin hallintoneuvostoa;”.

4)

Lisätään 1 artiklaan uusi alakohta seuraavasti:

”h)

’Europolin henkilöstökomitealla’ tarkoitetaan henkilöstösääntöjen 4 artiklan mukaisesti perustettua henkilöstökomiteaa, tai jos sen olemassaolo päättyy, Euroopan unionin virkamiesten henkilöstösääntöjen (7) 9 artiklan 1 kohdassa mainittua henkilöstökomiteaa.

5)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

muista tuloista, mukaan lukien Europolilta 12 b artiklan nojalla saaduista poikkeuksellisista rahoitusosuuksista.”

6)

Poistetaan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdasta ilmaisu ”tai toivottaviksi”.

7)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Neuvosto koostuu neljästä jäsenestä.”

8)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Neljästä jäsenestä Europolin hallintoneuvosto nimeää kaksi, Europol yhden ja Europolin henkilöstökomitea yhden. Kutakin jäsentä voi neuvoston kokouksissa avustaa enintään kaksi asiantuntijaa; ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluista vastaa rahasto vain mikäli neuvosto niin päättää.”

9)

Korvataan 4 artiklan 7 kohdassa ilmaisu ”sihteeri on aina Europolin tai Europolin henkilöstökomitean nimittämä jäsen” seuraavasti: ”sihteeri on aina joko Europolin nimeämä jäsen tai Europolin henkilöstökomitean nimeämä jäsen.”

10)

Lisätään 5 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”6.   Neuvosto ja sen jäsenet edustavat kaikkien osallistujien ja Europolin etuja.”

11)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”kaksi kertaa” ilmaisulla ”kerran”.

12)

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Neuvoston päätökset voidaan tehdä ainoastaan sellaisissa kokouksissa, joissa ovat läsnä vähintään yksi Europolin hallintoneuvoston nimeämä jäsen sekä muiden osapuolten edustajat.”

13)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa sanat ”maksukykyisyyden, maksuvalmiuden, kannattavuuden” sanoilla ”vakavaraisuuden, maksuvalmiuden, kannattavuuden”.

14)

Korvataan 10 artiklan 3 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Tätä varten neuvosto nimittää sovellettavan Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyn hyväksytyn tilintarkastajan.”

15)

Korvataan 10 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Vuosikertomus toimitetaan Europolin hallintoneuvostolle, ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa sen Europol-päätöksen 43 artiklan ja 58 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

16)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Vastuun rajoittaminen

1.   Neuvoston jäsenet vapautetaan vastuusta vaatimusten osalta, jotka koskevat heidän 5 artiklassa tarkoitettujen tehtäviensä suorittamista.

2.   Europol korvaa neuvoston jäsenille rahastoon osallistuvien ja/tai muiden asianomaisten osapuolten esittämät korvausvaateet, jotka koskevat jäsenten 5 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdasta poiketen neuvoston jäsenet ovat vastuussa törkeästä huolimattomuudesta ja vakavista rikkomuksista, mukaan lukien muun muassa petos, lahjonta, varojen väärinkäyttö ja varkaus.”

17)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 b artikla

Rahaston varojen seuranta

1.   Neuvoston on 10 artiklan mukaisesti laadittavan kertomuksen lisäksi toimitettava joka vuosineljännes rahoitusraportti rahaston maksuvalmiuden seurannasta. Jos maksuvalmius on Alankomaiden eläkelain (Pensioenwet) 132 artiklassa määrättyä kynnystä alhaisempi, neuvoston on tehtävä riskianalyysi rahaston mahdollisen maksukyvyttömyyden arvioimiseksi seuraavien viiden varainhoitovuoden aikana. Tuloksista on raportoitava Europolin hallintoneuvostolle ja Europolin johtajalle ja niissä on esitettävä tilanteen syyt, ehdotetut ehkäisevät toimenpiteet, ennakoitu rahoituskehitys sekä arvioitu kassavirtatarve kullekin varainhoitovuodelle, jonka osalta Europolilta tarvitaan poikkeuksellisia rahoitusosuuksia.

2.   Sen estämättä, että rahasto on mahdollista purkaa 13 artiklan mukaisesti, Europolin on katettava vajeet tilanteessa, jossa Europolin eläkerahaston varat eivät riitä kattamaan sen vastuita, Europolin jälleenvakuutusjärjestelmien kattamia vastuita lukuun ottamatta.”

18)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rahasto on perustettu määräämättömäksi ajaksi. Se voidaan purkaa vain Euroopan unionin neuvoston yksimielisellä päätöksellä. Tällainen päätös tehdään Europolin hallintoneuvoston ehdotuksen pohjalta, joka on toimitettu neuvoston kuulemisen jälkeen.”

19)

Kumotaan 14 artikla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

FAZEKAS S.


(1)  EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23.

(2)  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(3)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 1.

(4)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(5)  Katso asiakirja 5397/99 neuvoston asiakirjahakemistosta: http://register.consilium.eu.int/

(6)  EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.”

(7)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.”