7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/5


NÕUKOGU OTSUS,

28. juuni 2011,

millega muudetakse nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusakti, millega võetakse vastu Europoli pensionifondi käsitlevad eeskirjad

(2011/400/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta õigusaktiga kehtestatud Europoli töötajate suhtes kohaldatavaid personalieeskirju („Europoli personalieeskirjad”), (1) ning eelkõige selle 6. liite artikli 37 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Politseiameti Europol asutamist käsitlev nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/371/JSK (2) (edaspidi „Europoli otsus”) asendab nõukogu 26. juuli 1995. aasta akti, millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinev konventsioon Euroopa Politseiameti loomise kohta (3) (edaspidi „Europoli konventsiooni”) alates selle otsuse kohaldamise kuupäevast, seega alates 1. jaanuarist 2010.

(2)

Europoli otsuse kohaselt tunnistatakse kõik Europoli konventsiooni rakendusmeetmed kehtetuks alates 1. jaanuarist 2010, kui Europoli otsuses ei ole sätestatud teisiti.

(3)

Vastavalt Europoli otsusele kohaldatakse jätkuvalt Europoli personalieeskirju ja muid asjakohaseid õigusakte töötajate suhtes, kes ei ole tööle võetud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt kooskõlas nimetatud otsuse artikli 57 lõikega 2.

(4)

Vastavalt Europoli otsusele kohaldatakse pärast 1. jaanuari 2010 tööle võetud Europoli direktori, asedirektorite ja töötajate suhtes Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi nii nagu on sätestatud määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (4).

(5)

Lisaks kehtivad kõik Europoli otsuse kohaselt Europoli konventsiooni alusel Europoli poolt sõlmitud ja alates 1. jaanuarist 2010 kehtivad töölepingud neis sätestatud tähtpäevani ja neid ei saa pärast Europoli otsuse kohaldamise kuupäeva Europoli personalieeskirjade alusel enam pikendada.

(6)

Europoli otsusega sätestatakse samuti, et 1. jaanuaril 2010 lepinguga seotud töötajatele pakutakse võimalust sõlmida ajutiste töötajate või lepinguliste töötajate lepingud vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustele. Paljud töötajad on seda võimalust kasutanud.

(7)

Sellest tulenevalt on Europoli personalieeskirjade alusel töötavate töötajate arv ja seega vastavalt Europoli personalieeskirjade 6. liite artikli 37 lõikele 1 Europoli pensionifondi tehtavad sissemaksed alates 1. jaanuarist 2010 püsivalt kahanenud ning sissemaksed tuleb lõpetada, kui viimane tööleping, mille suhtes kohaldatakse Europoli personalieeskirju, on kehtivuse kaotanud.

(8)

Selle tulemusena tuleb fondi haldamist kohandada vastavalt nii sissemaksete kui ka fondist tehtavate väljamaksete mahu vähenemisele, vähendades selleks haldusnõukogu liikmete ja koosolekute arvu.

(9)

Samuti on mõistlik piirata haldusnõukogu liikmete isiklikku vastutust oma ülesannete täitmisel seoses raske hooletuse või tõsiste rikkumistega.

(10)

Samuti peavad fondi kohustused lõppema varem kui selle loomisel ette nähti. Juhul kui fondi varad ei ole piisavad selle kohustuste täitmiseks, kaetakse puudujääk Europoli eelarvest. Võttes arvesse pensionifondi praegust rahalist seisu, näib see võimalus olevat teoreetiline, võttes samuti arvesse, et Europol on edasikindlustanud Europoli personalieeskirjade artiklite 63–71 kohasest kohustustest tulenevaid riske, sõlmides töövõimetuse ja toitjakaotuspensionite kindlustuse.

(11)

Nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusakti, millega võetakse vastu Europoli pensionifondi käsitlevad eeskirjad, (5) tuleks seetõttu vastavalt muuta. Samuti tuleks õigusaktis teha muud Europoli otsuse jõustumisest tulenevad tehnilised muudatused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu 12. märtsi 1999. aasta õigusakti, millega võetakse vastu Europoli pensionifondi käsitlevad eeskirjad, muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1)

Artikli 1 punkti a järele lisatakse uus alapunkt:

„aa)   „Europoli otsus”– nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus, (6) millega asutatakse Euroopa Politseiamet ja millega asendatakse Europoli konventsioon;

2)

Artikli 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)   „Europol”– Europoli otsusega loodud Euroopa Politseiamet;”.

3)

Artikli 1 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)   „Europoli haldusnõukogu”– Europoli otsuse artikli 37 lõikes 1 nimetatud Europoli haldusnõukogu;”.

4)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine uus punkt:

„h)   „Europoli personalikomitee”– kooskõlas personalieeskirjade artikliga 4 loodud personalikomitee või juhul kui see lõpetab tegevuse, Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 9 lõikes 1 nimetatud personalikomitee (7).

5)

Artikli 3 lõike 1 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

muu tulu, sealhulgas kooskõlas artikliga 12b Europolilt saadud erakorralised sissemaksed.”

6)

Artikli 3 lõike 2 punktis d jäetakse välja sõnad „või soovitav”.

7)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Haldusnõukogu koosneb neljast liikmest.”

8)

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Europoli haldusnõukogu nimetab ametisse neljast liikmest kaks, ühe nimetab ametisse Europol ja ühe Europoli personalikomitee. Haldusnõukogu koosolekutel võivad iga haldusnõukogu liiget abistada kuni kaks eksperti; mis tahes välisekspertide kulutused kaetakse fondist üksnes juhul, kui haldusnõukogu seda otsustab.”

9)

Artikli 4 lõikes 7 asendatakse sõnad „sekretär on kõikidel juhtudel Europoli või Europoli personalikomitee poolt ametisse nimetatud liige” sõnadega „sekretär on kõikidel juhtudel kas Europoli poolt või Europoli personalikomitee poolt ametisse nimetatud liige”.

10)

Artikli 5 lõike 5 järele lisatakse järgmine uus lõige:

„6.   Haldusnõukogu ja selle liikmed esindavad kõigi osaliste ning Europoli huve.”

11)

Artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „kaks korda” sõnadega „üks kord”.

12)

Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Haldusnõukogu otsuseid võib vastu võtta üksnes koosolekutel, kus on kohal vähemalt üks Europoli haldusnõukogu poolt ametisse nimetatud liige ja teiste osapoolte esindajad.”

13)

Artikli 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „maksevõimet, likviidsust, rentaablust” sõnadega „maksejõulisust, likviidsust, tasuvust”.

14)

Artikli 10 lõikes 3 asendatakse teine lause järgmise tekstiga:

„Sel eesmärgil nimetab haldusnõukogu ametisse kooskõlas kohaldatavate Madalmaade õigusaktidega registreeritud vannutatud audiitori.”

15)

Artikli 10 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Aastaaruanne edastatakse haldusnõukogule ja seda kontrollib Euroopa Kontrollikoda kooskõlas Europoli otsuse artikli 43 ja artikli 58 lõike 2 punktiga a.”

16)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

Vastutuse piiramine

1.   Haldusnõukogu liikmed vabastatakse mis tahes vastutusest nõuete eest, mis on seotud nende ülesannete täitmisega, millele on viidatud artiklis 5.

2.   Europol vabastab haldusnõukogu liikmed vastutusest mis tahes kahjunõuete eest, mille on esitanud fondi osalised ja/või muud huvitatud pooled seoses nende ülesannete täitmisega, millele on viidatud artiklis 5.

3.   Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2 vastutavad haldusnõukogu liikmed raske hooletuse või tõsiste rikkumiste, sealhulgas näiteks pettuse, korruptsiooni, vahendite väärkasutamise või varguse eest.”

17)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12b

Fondi varade järelevalve

1.   Lisaks artikli 10 kohaselt koostatud aruandele esitab haldusnõukogu igas kvartalis finantsaruande, milles jälgitakse fondi kattevaranormi. Juhul kui kattevaranorm on väiksem kui Madalmaade pensioniseaduse (pensioenwet) artiklis 132 kehtestatud alampiir, viib haldusnõukogu läbi riskihindamise, et hinnata fondi võimalikku maksejõuetust järgmise viie eelarveaasta jooksul. Tulemuste kohta esitatakse aruanded Europoli haldusnõukogule ja Europoli direktorile ning nendes märgitakse ära põhjused, kavandatavad ennetavad meetmed, eeldatav finantsvahendite muutumine ning hinnanguliselt vajalik rahavoog iga eelarveaasta kohta, mis nõuab Europoli erakorralisi sissemakseid.

2.   Olenemata võimalusest fondi tegevus vastavalt artiklile 13 lõpetada, katab Europol võimaliku puudujäägi, juhul kui Europoli pensionifondi varad ei ole piisavad selle kohustuste täitmiseks, välja arvatud Europoli edasikindlustusskeemidega kaetud kohustused.”

18)

Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Fond on loodud määramata ajaks. Fondi tegevuse võib lõpetada üksnes nõukogu ühehäälse otsusega. Sellise otsuse peab tegema Europoli haldusnõukogu ettepaneku alusel, mis esitatakse pärast haldusnõukogu ärakuulamist.”

19)

Artikkel 14 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päevale järgneval päeval.

Luxembourg, 28. juuni 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

FAZEKAS S.


(1)  EÜT C 26, 30.1.1999, lk 23.

(2)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(3)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 1.

(4)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

(5)  Vt dokument 5397/99 nõukogu avalikus registris http://register.consilium.eu.int/.

(6)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.”

(7)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.”