7.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. června 2011,

kterým se mění akt Rady ze dne 12. března 1999, kterým se přijímají pravidla důchodového fondu Europolu

(2011/400/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na služební řád pro zaměstnance Europolu ve znění stanoveném aktem Rady ze dne 3. prosince 1998 (1) (dále jen „služební řád Europolu“), a zejména čl. 37 odst. 3 dodatku 6 tohoto služebního řádu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (2) (dále jen „rozhodnutí o Europolu“) nahradilo ode dne své použitelnosti, tedy od 1. ledna 2010, akt Rady ze dne 26. července 1995, kterým se na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii vypracovává Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (3) (dále jen „Úmluva o Europolu“).

(2)

Rozhodnutí o Europolu zrušuje veškerá opatření, jimiž se provádí Úmluva o Europolu, s účinkem ode dne 1. ledna 2010, není-li v rozhodnutí o Europolu uvedeno jinak.

(3)

Rozhodnutí o Europolu dále stanoví, že služební řád Europolu a ostatní příslušné nástroje platí i nadále pro ty zaměstnance, kteří nebyli zaměstnáni podle služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie v souladu s čl. 57 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí o Europolu rovněž stanoví, že se na ředitele, zástupce ředitele a na zaměstnance Europolu zaměstnané po 1. lednu 2010 vztahuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (4).

(5)

Rozhodnutí o Europolu dále stanoví, že všechny pracovní smlouvy uzavřené Europolem, jak je stanoveno v Úmluvě o Europolu, platné k 1. lednu 2010, zůstanou zachovány až do skončení jejich platnosti a nemohou být prodlouženy na základě služebního řádu Europolu po dni použitelnosti rozhodnutí o Europolu.

(6)

Rozhodnutí o Europolu rovněž stanoví, že všem zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovních smluv platných ke dni 1. ledna 2010 je nabídnuta možnost uzavřít smlouvy dočasného zaměstnance nebo smlouvy smluvního zaměstnance v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie. Několik zaměstnanců tuto možnost využilo.

(7)

V důsledku toho se počet zaměstnanců zaměstnaných podle služebního řádu Europolu, a tudíž i jejich příspěvky odváděné do důchodového fondu Europolu podle čl. 37 odst. 1 dodatku 6 služebního řádu Europolu ode dne 1. ledna 2010 postupně snižovaly a skončí, jakmile uplyne platnost poslední pracovní smlouvy, na kterou se vztahuje služební řád Europolu.

(8)

V důsledku toho je třeba přizpůsobit správu fondu sníženému objemu příspěvků a úhrad, které mají být fondem vyplaceny, a to snížením počtu členů rady tohoto fondu a počtu jejích zasedání.

(9)

Rovněž je vhodné omezit osobní odpovědnost členů rady při výkonu jejich povinností na hrubou nedbalost a závažné protiprávní jednání.

(10)

Závazky fondu mají být rovněž ukončeny dříve, než se při jeho zřízení předpokládalo. V případě, že by majetek fondu nepostačoval ke splnění jeho závazků, měl by být rozdíl hrazen z rozpočtu Europolu. S ohledem na finanční stav fondu se tato možnost jeví pouze jako teoretická, zejména pokud se vezme v úvahu, že Europol zajistil rizika vyplývající ze svého závazku podle článků 63 až 71 služebního řádu Europolu tím, že uzavřel pojistnou smlouvu na příspěvky v invaliditě a pozůstalostní důchody.

(11)

Akt Rady ze dne 12. března 1999, kterým se přijímají pravidla důchodového fondu Europolu (5), by tudíž měl být odpovídajícím způsobem změněn. Měly by do něj být rovněž vloženy další technické změny, které vyplývají ze vstupu rozhodnutí o Europolu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Akt Rady ze dne 12. března 1999, kterým se přijímají pravidla důchodového fondu Europolu, se mění takto:

1)

v článku 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„aa)

‚rozhodnutím o Europolu‘ rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 (6) o zřízení Evropského policejního úřadu a nahrazení Úmluvy o Europolu

2)

v článku 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

„Europolem“ Evropský policejní úřad zřízený rozhodnutím o Europolu;“;

3)

v článku 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

„správní radou Europolu“ správní rada Europolu uvedená v čl. 37 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;“;

4)

v článku 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

„výborem zaměstnanců Europolu“ výbor zaměstnanců zřízený v souladu s článkem 4 služebního řádu, nebo v případě, že tento výbor zanikne, výbor zaměstnanců uvedený v čl. 9 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie (7)

5)

V čl. 3 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

ostatní příjmy, včetně mimořádných příspěvků získaných z Europolu v souladu s článkem 12b;“;

6)

v čl. 3 odst. 2 písm. d) se zrušují slova „nebo žádoucí“;

7)

v článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rada se skládá ze 4 členů.“;

8)

v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Z těchto čtyř členů jsou dva členové jmenováni správní radou Europolu, jeden člen je jmenován Europolem a jeden člen je jmenován výborem zaměstnanců Europolu. Každému členu mohou být na zasedání rady nápomocni nejvýše dva odborníci; náklady na veškeré externí odborníky budou hrazeny z fondu pouze v případě, rozhodne-li tak rada.“;

9)

v čl. 4 odst. 7 se slova „tajemník je ve všech případech jmenovaný z řad členů jmenovaných Europolem nebo výborem zaměstnanců Europolu.“ nahrazují slovy „tajemník je ve všech případech buď člen jmenovaný Europolem, nebo člen jmenovaný výborem zaměstnanců Europolu.“;

10)

v článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Rada a její členové zastupují zájmy všech účastníků a zájmy Europolu.“;

11)

v čl. 6 odst. 1 se slovo „dvakrát“ nahrazuje slovem „jednou“;

12)

v článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Rozhodnutí rady se mohou přijímat pouze na zasedáních, na kterých je přítomen alespoň jeden člen jmenovaný správní radou Europolu a zástupci ostatních stran.“;

13)

v čl. 8 odst. 1 se slova „solventnost, likvidita, rentabilita“ nahrazují slovy „solventnost, likvidita, ziskovost“;

14)

v čl. 10 odst. 3 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Za tímto účelem rada jmenuje certifikovaného účetního, který je registrován v souladu s platným nizozemským právem.“;

15)

v článku 10 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Správní radě Europolu se každý rok předkládá zpráva, kterou ověří Evropský účetní dvůr v souladu s články 43 a 58 odst. 2 písm. a) rozhodnutí o Europolu.“;

16)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Omezení odpovědnosti

1.   Členové rady jsou zproštěni jakékoliv odpovědnosti za škody vzniklé při plnění jejich úkolů uvedených v článku 5.

2.   Europol nahradí členům rady škodu za jakékoliv nároky na náhradu škody vznesené účastníky fondu nebo ostatními zúčastněnými stranami týkající se plnění jejich úkolů uvedených v článku 5.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou členové rady odpovědni za škodu v důsledku hrubé nedbalosti a závažného protiprávního jednání, včetně mimo jiné podvodu, korupce, zpronevěry finančních prostředků a krádeže.“;

17)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12b

Monitorování prostředků fondu

1.   Kromě zprávy vyhotovené v souladu s článkem 10 sestaví rada každé čtvrtletí finanční zprávu, která monitoruje poměr pokrytí fondu. V případě, že poměr pokrytí je nižší než práh stanovený v článku 132 nizozemského zákona o důchodech (Pensioenwet), vypracuje rada posouzení rizika s cílem vyhodnotit potenciální situaci nesolventnosti fondu během příštích pěti rozpočtových let. Výsledky se uvedou ve zprávě určené správní radě Europolu a řediteli Europolu a tato zpráva bude obsahovat odůvodnění, navržená preventivní opatření, očekávaný finanční vývoj a odhadovaný peněžní tok, který bude potřebný pro každý rozpočtový rok, na který byly požadovány mimořádné příspěvky Europolu.

2.   Bez ohledu na možnost zrušení fondu podle článku 13 pokryje Europol jakýkoli schodek v případě, že prostředky důchodového fondu Europolu nebudou dostatečné k plnění jeho závazků, kromě závazků, na které se vztahují režimy Europolu pro zajištění.“;

18)

v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Fond je zřízen na dobu neurčitou. Může být zrušen pouze jednomyslným rozhodnutím Rady. Takové rozhodnutí se přijímá na návrh správní rady Europolu, předložený po vyslechnutí rady.“;

19)

článek 14 se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Lucemburku dne 28. června 2011.

Za Radu

předseda

FAZEKAS S.


(1)  Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(3)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(5)  Dokument 5397/99 dostupný ve veřejném rejstříku dokumentů Rady http://register.consilium.eu.int/

(6)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.“;

(7)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1“;