7.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 юни 2011 година

за изменение на Акта на Съвета от 12 март 1999 г. за приемане на правила относно пенсионния фонд на Европол

(2011/400/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Правилника за персонала, приложим към служителите на Европол, както е предвидено в Акта на Съвета от 3 декември 1998 г. („Правилник за персонала на Европол“) (1), и по-специално член 37, параграф 3 от допълнение 6 към него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (2) („Решение за Европол“) заменя Акта на Съвета от 26 юли 1995 г. за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Конвенция за създаване на Европейска полицейска служба (3) („Конвенция за Европол“), считано от датата на неговото прилагане, а именно 1 януари 2010 г.

(2)

Решението за Европол предвижда че всички мерки за прилагане на Конвенцията за Европол се отменят, считано от 1 януари 2010 г., освен ако в Решението за Европол не се предвижда друго.

(3)

Решението за Европол предвижда също така, че Правилникът за персонала на Европол и другите относими правни инструменти продължават да се прилагат за служителите, които не са наети на работа съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз в съответствие с член 57, параграф 2 от посоченото решение.

(4)

Решението за Европол също така предвижда, че Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както е предвидено в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (4), се прилагат по отношение на директора, заместник-директорите и служителите на Европол, наети на работа след 1 януари 2010 г.

(5)

Решението за Европол по-нататък предвижда, че всички трудови договори, сключени от Европол, създаден съгласно Конвенцията за Европол, които са в сила на 1 януари 2010 г., се зачитат до датата на изтичането им и не могат да бъдат подновявани на основата на Правилника за персонала на Европол след датата на прилагане на Решението за Европол.

(6)

Решението за Европол също така предвижда, че на всички договорно наети служители към 1 януари 2010 г. се предлага възможност да сключат договор за срочно наети служители или за договорно наети служители съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Няколко служители използваха тази възможност.

(7)

Вследствие на това броят на служителите, които продължават да са назначени съгласно Правилника за персонала на Европол, а следователно и техните вноски, подлежащи на внасяне в пенсионния фонд на Европол съгласно член 37, параграф 1 от допълнение 6 към Правилника за персонала на Европол, от 1 януари 2010 г. намаляват постоянно и предстои да се преустановят след изтичането на последния трудов договор, по отношение на който се прилага Правилникът за персонала на Европол.

(8)

В резултат на това управлението на фонда следва да бъде адаптирано към намаления обем както на вноските във фонда, така и на плащанията от него, като се намали броят на членовете на управителния съвет на фонда и броят на заседанията му.

(9)

Също така е разумно да се ограничи личната отговорност на членовете на управителния съвет за груба небрежност и тежки нарушения при изпълнение на техните задължения.

(10)

Пасивите на фонда също се изчистват на по-ранен етап от предвиденото при неговото създаване. В случай че активите на фонда не достигнат за покриване на неговите пасиви, дефицитът следва да се покрие от бюджета на Европол. Предвид настоящото финансово състояние на фонда тази възможност изглежда теоретична, като се отчита също така, че посредством сключване на застраховка за инвалидност и наследствени пенсии Европол е презастраховал рисковете, произтичащи от задълженията му по силата на членове 63—71 от Правилника за персонала на Европол.

(11)

Ето защо Актът на Съвета от 12 март 1999 г. за приемане на правила относно пенсионния фонд на Европол (5) следва да се измени съответно. Следва също да се внесат други технически изменения на посочения Акт, произтичащи от влизането в сила на Решението за Европол,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Актът на Съвета от 12 март 1999 г. за приемане на правила относно пенсионния фонд на Европол се изменя, както следва:

1.

В член 1 се вмъква следната буква:

„аа)

„Решение за Европол“ означава Решението на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (6), заменящо Конвенцията за Европол;

2.

В член 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

„Европол“ означава Европейската полицейска служба, създадена с Решението за Европол;“.

3.

В член 1 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

„управителен съвет на Европол“ означава управителният съвет на Европол, посочен в член 37, параграф 1 от Решението за Европол;“.

4.

В член 1 се добавя следната буква:

„з)

„комитет на персонала на Европол“ означава комитетът на персонала, създаден в съответствие с член 4 от Правилника за персонала, или, в случай че той престане да съществува, комитетът на персонала, посочен в член 9, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (7).

5.

В член 3, параграф 1 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

други приходи, включително извънредни вноски, получени от Европол в съответствие с член 12б.“

6.

В член 3, параграф 2, буква г) думите „или желани“ се заличават.

7.

В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Управителният съвет се състои от четирима членове.“

8.

В член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   От тези четирима членове двама се назначават от управителния съвет на Европол, един се назначава от Европол и един се назначава от комитета на персонала на Европол. Всеки от членовете може да бъде подпомаган на заседанията на управителния съвет от най-много двама експерти; разходите за външни експерти ще се поемат от фонда само след решение на управителния съвет в този смисъл.“

9.

В член 4, параграф 7 думите „секретарят е във всички случаи един от членовете, назначени от Европол или от комитета на персонала на Европол“ се заменят със следното: „секретарят е във всички случаи членът, назначен от Европол, или този, назначен от комитета на персонала на Европол.“

10.

В член 5 се добавя следният параграф:

„6.   Управителният съвет и членовете му представляват интересите на всички участници и интересите на Европол.“

11.

В член 6, параграф 1 думите „два пъти“ се заменят с думата „веднъж“.

12.

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Решенията на управителния съвет могат да се вземат само на заседания, на които присъстват поне един член, назначен от управителния съвет на Европол, и представителите на другите страни.“

13.

В член 8, параграф 1 думите „платежоспособност, ликвидност и рентабилност“ се заменят с думите „платежоспособност, ликвидност, доходност“.

14.

В член 10, параграф 3 второто изречение се заменя със следното:

„За тази цел управителният съвет назначава експерт-счетоводител, регистриран в съответствие с приложимото право на Нидерландия.“

15.

В член 10 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Годишният доклад се изпраща на управителния съвет на Европол и подлежи на контрол от Европейската сметна палата в съответствие с член 43 и член 58, параграф 2, буква а) от Решението за Европол.“

16.

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Ограничаване на отговорността

1.   Членовете на управителния съвет се освобождават от всякаква отговорност по отношение на искове, свързани с изпълнението на задачите им, посочени в член 5.

2.   Европол застрахова членовете на управителния съвет срещу всякакви искове за обезщетения, подадени от участници във фонда и/или други заинтересовани страни, относно изпълнението на задачите им, посочени в член 5.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член членовете на управителния съвет носят отговорност за груба небрежност и тежки нарушения, които включват, но не се изчерпват до измама, корупция, присвояване на средства и кражба.“

17.

Вмъква се следният член:

„Член 12б

Надзор над активите на фонда

1.   В допълнение към доклада, изготвен в съответствие с член 10, управителният съвет представя всяко тримесечие финансов доклад, проследяващ коефициента на покритие на фонда. В случай че коефициентът на покритие е по-нисък от прага, определен в член 132 от Пенсионния кодекс (Pensioenwet) на Нидерландия, управителният съвет извършва оценка на риска, за да прецени дали съществуват потенциални условия за неплатежоспособност на фонда през следващите пет бюджетни години. Резултатите от оценката се докладват на управителния съвет и директора на Европол, като се посочват причините, предложените превантивни мерки, очакваното финансово развитие и прогнозираният необходим паричен поток за всяка бюджетна година, за която се изискват извънредни вноски от Европол.

2.   Независимо от възможността за закриване на фонда в съответствие с член 13, Европол покрива евентуалния дефицит, в случай че активите на пенсионния фонд на Европол не са достатъчни за покриване на пасивите му, освен за пасиви, покрити от схемите на Европол за презастраховане.“

18.

В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Фондът се създава за неограничен срок. Той може да бъде закрит само с единодушно решение на Съвета. Такова решение се взема въз основа на предложение на управителния съвет на Европол, представено след изслушване на управителния съвет.“

19.

Член 14 се отменя.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

FAZEKAS S.


(1)  ОВ С 26, 30.1.1999 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(3)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(5)  Вж. документ 5397/99 в Публичния регистър на документите на Съвета: http://register.consilium.eu.int/

(6)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.“

(7)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.“