15.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 409/2012

zo 14. mája 2012,

ktorým sa pozastavujú určité reštriktívne opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 194/2008, ktorým sa obnovujú a posilňujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/225/SZBP z 26. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/232/SZBP, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 194/2008 (2) stanovuje určité opatrenia, ktoré zahŕňajú obmedzenia niektorých dovozov z Barmy/Mjanmarska a niektorých vývozov do tejto krajiny, zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých jednotlivcov a subjektov, a obmedzenia financovania určitých podnikov.

(2)

Vzhľadom na súčasný vývoj v Barme/Mjanmarsku bolo rozhodnutím 2012/225/SZBP zmenené rozhodnutie 2010/232/SZBP (3) s cieľom pozastaviť do 30. apríla 2013 všetky reštriktívne opatrenia s výnimkou zbrojného embarga a embarga na vybavenie, ktoré môže byť použité na vnútornú represiu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 194/2008 by sa preto malo príslušným spôsobom zmeniť, aby sa pozastavila väčšina reštriktívnych opatrení.

(4)

Pozastavenie zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov by sa malo vykladať tak, že sa umožňuje bez predbežného povolenia príslušných orgánov uvoľnenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré boli zmrazené podľa nariadenia (ES) č. 194/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opatrenia uvedené v článkoch 2, 3, 5, 6, článku 7 ods. 3, článku 8, článku 9 ods. 2, článkoch 11, 12, 13 a článku 15 ods. 2 až ods. 8 nariadenia (ES) č. 194/2008 sa pozastavujú do 30. apríla 2013.

Uplatňovanie článku 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 194/2008 sa pozastavuje do 30. apríla 2013 v rozsahu, v akom sa týka článku 7 ods. 3.

Článok 2

Osoby uvedené v prílohe sa vypúšťajú zo zoznamu osôb v časti J prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 194/2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 10.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 105, 27.4.2010, s. 22.


PRÍLOHA

OSOBY PODĽA ČLÁNKU 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein a.k.a. Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw