15.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 409/2012

z dnia 14 maja 2012 r.

zawieszające stosowanie niektórych środków ograniczających ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/225/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącą zmiany decyzji 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 (2) przewiduje pewne środki, w tym ograniczenia niektórych form przywozu do Birmy/Związku Myanmar i wywozu z tego państwa, zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób i podmiotów oraz ograniczenia w finansowaniu niektórych przedsiębiorstw.

(2)

W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia w Birmie/Związku Myanmar decyzją 2012/225/WPZiB zmieniono decyzję 2010/232/WPZiB (3) w celu zapewnienia zawieszenia, do dnia 30 kwietnia 2013 r., wszystkich środków ograniczających, z wyjątkiem embarga na broń oraz embarga na sprzęt, który mógłby być wykorzystany do represji wewnętrznych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 194/2008 w celu zawieszenia stosowania większości środków ograniczających.

(4)

Zawieszenie zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych należy interpretować jako zezwolenie na uwolnienie - bez uprzedniej zgody właściwych organów - środków finansowych i zasobów gospodarczych, które zostały zamrożone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 194/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Środki, o których mowa w art. 2, 3, 5, 6, art. 7 ust. 3, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11, 12, 13 i art. 15 ust. 2-8 rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiesza się do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Stosowanie art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 194/2008 zawiesza się do dnia 30 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim odnosi się on do art. 7 ust. 3.

Artykuł 2

Osoby wymienione w załączniku usuwa się z listy osób w części J załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 194/2008.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 25.

(2)  Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe vel Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham vel. Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai vel Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung vel Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein vel Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw