15.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 409/2012

(2012. gada 14. maijs),

ar ko aptur dažu ierobežojošu pasākumu piemērošanu, kuri paredzēti Regulā (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/225/KĀDP (2012. gada 26. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 194/2008 (2) paredzēti daži pasākumi, tostarp konkrēti importa un eksporta ierobežojumi attiecībā uz Birmu/Mjanmu, dažu personu un vienību līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un ierobežojumi dažu uzņēmumu finansēšanai.

(2)

Ņemot vērā jaunāko notikumu gaitu Birmā/Mjanmā, ar Lēmumu 2012/225/KĀDP ir veiktas izmaiņas Padomes Lēmumā 2010/232/KĀDP (3), lai paredzētu, ka līdz 2013. gada 30. aprīlim attiecībā uz Birmu/Mjanmu aptur visus ierobežojošos pasākumus, izņemot ieroču embargo un embargo attiecībā uz ekipējumu, ko var izmantot iekšējām represijām.

(3)

Tādējādi būtu jāveic attiecīgas izmaiņas Regulā (EK) Nr. 194/2008, lai apturētu vairākumu ierobežojošo pasākumu.

(4)

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanas apturēšana būtu jāveic tā, lai bez kompetento iestāžu iepriekšējas atļaujas varētu veikt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 194/2008 iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 194/2008 2., 3., 5. un 6. panta, 7. panta 3. punkta, 8., 9. panta 2. punkta, 11., 12. un 13.panta, 15. panta 2. līdz 8. punkta piemērošana ir apturēta līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Regulas (EK) Nr. 194/2008 7.panta 5. punkta piemērošana ir apturēta līdz 2013. gada 30. aprīlim tiktāl, cik tas atsaucas uz 7. panta 3. punktu.

2. pants

Pielikumā uzskaitītās personas izdzēš no personu saraksta Regulas (EK) Nr. 194/2008 VI pielikuma J daļā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 14. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 115, 27.4.2012., 25. lpp.

(2)  OV L 66, 10.3.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 105, 27.4.2010., 22. lpp.


PIELIKUMS

PERSONAS, KAS MINĒTAS 2. PANTĀ

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe jeb Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham jeb Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai jeb Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung jeb Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein jeb Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw