15.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 409/2012

2012 m. gegužės 14 d.

kuriuo sustabdomas tam tikrų ribojamųjų priemonių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, taikymas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2012/225/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui) (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 194/2008 (2) numatytos tam tikros priemonės, įskaitant tam tikrų prekių importo į Birmą (Mianmarą) ir eksporto iš jos ribojimą, tam tikrų asmenų ir subjektų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą bei tam tikrų įmonių finansavimo apribojimus;

(2)

reaguojant į naujausius pokyčius Birmoje (Mianmare), sprendimu 2012/225/BUSP pakeistas Sprendimas 2010/232/BUSP (3), siekiant iki 2013 m. balandžio 30 d. sustabdyti visas ribojamąsias priemones Birmai (Mianmarui), išskyrus ginklų embargą ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą;

(3)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 194/2008 reikėtų atitinkamai pakeisti, kad būtų sustabdytas daugumos ribojamųjų priemonių taikymas;

(4)

lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo sustabdymas turėtų būti suprantamas kaip leidimas be išankstinio kompetentingų institucijų leidimo naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, kurie buvo įšaldyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 194/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 2, 3, 5 ir 6 straipsniuose, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 11, 12 ir 13 straipsniuose bei 15 straipsnio 2–8 dalyse nurodytų priemonių taikymas sustabdomas iki 2013 m. balandžio 30 d.

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 7 straipsnio 5 dalies taikymas, kiek tai susiję su 7 straipsnio 3 dalimi, sustabdomas iki 2013 m. balandžio 30 d.

2 straipsnis

Priede išvardyti asmenys išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 194/2008 VI priedo J dalyje pateikto asmenų sąrašo.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 115, 2012 4 27, p. 25.

(2)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.

(3)  OL L 105, 2010 4 27, p. 22.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe, dar žinomas kaip Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham, dar žinomas kaip Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai, dar žinomas kaip Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung, dar žinomas kaip Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein, dar žinomas kaip Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw