15.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 409/2012,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2012,

Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 194/2008 säädettyjen tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisen keskeyttämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta annetun päätöksen 2010/232/YUTP muuttamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/225/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 194/2008 (2) säädetään muun muassa tiettyjen tavaroiden tuontia Burmasta/Myanmarista ja vientiä Burmaan/Myanmariin koskevista rajoituksista, tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä sekä tiettyjen yritysten rahoitusta koskevista rajoituksista.

(2)

Päätöksellä 2012/225/YUTP reagoitiin Burmassa/Myanmarissa viime aikoina tapahtuneeseen kehitykseen muuttamalla päätöstä 2010/232/YUTP (3) siten, että säädetään kaikkien rajoittavien toimenpiteiden soveltamisen keskeyttämisestä 30 päivään huhtikuuta 2013, lukuun ottamatta aseiden vientikieltoa ja sellaisten tarvikkeiden vientikieltoa, joita voidaan käyttää kansallisiin sortotoimiin.

(3)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 194/2008 olisi muutettava tämän mukaisesti, jotta voidaan keskeyttää useimpien rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen.

(4)

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen keskeyttäminen olisi ymmärrettävä niin, että asetuksen (EY) N:o 194/2008 mukaisesti jäädytetyt varat ja taloudelliset resurssit voidaan vapauttaa ilman toimivaltaisten viranomaisten ennakolta antamaa lupaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään asetuksen (EY) N:o 194/2008 2, 3, 5 ja 6 artiklassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 11, 12 ja 13 artiklassa sekä 15 artiklan 2-8 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen 30 päivään huhtikuuta 2013.

Keskeytetään asetuksen (EY) N:o 194/2008 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen, siltä osin kuin siinä viitataan 7 artiklan 3 kohtaan, 30 päivään huhtikuuta 2013.

2 artikla

Poistetaan liitteessä luetellut henkilöt asetuksen (EY) N:o 194/2008 liitteessä VI olevassa J osassa olevasta henkilöluettelosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 115, 27.4.2012, s. 25.

(2)  EUVL L 66, 10.3.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 22.


LIITE

2 ARTIKLASSA TARKOITETUT HENKILÖT

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein alias Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw