15.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 409/2012,

14. mai 2012,

millega peatatakse teatavate määruses (EÜ) nr 194/2008 (millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks) sätestatud piiravate meetmete kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2012. aasta 2012. aasta otsust 2012/225/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/232/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruses (EÜ) nr 194/2008 (2) on ette nähtud teatavad meetmed, sealhulgas teatavad impordi- ja ekspordipiirangud Birma/Myanmari suhtes, teatavate isikute ja üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine ning piirangud teatavate äriühingute rahastamisele.

(2)

Pidades silmas viimase aja sündmusi Birmas/Myanmaris muudeti otsusega nr 2012/225/ÜVJP otsust 2010/232/ÜVJP (3) peatades kuni 30. aprillini 2013 kõik piiravad meetmed, välja arvatud relvaembargo ja embargo vahenditele, mida võidakse kasutada siserepressioonideks.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 194/2008 vastavalt muuta ning peatada suurem osa piiravatest meetmetest.

(4)

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise peatamist tuleks käsitada kui määruse (EÜ) nr 194/2008 alusel külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside vabastamist, ilma et pädevad asutused peaksid selleks andma eelneva loa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 194/2008 artiklites 2, 3, 5 ja 6, artikli 7 lõikes 3, artiklis 8, artikli 9 lõikes 2, artiklites 11, 12 ja 13 ning artikli 15 lõigetes 2 kuni 8 osutatud meetmed peatatakse kuni 30. aprillini 2013.

Määruse (EÜ) nr 194/2008 artikli 7 lõike 5 kohaldamine peatatakse kuni 30. aprillini 2013 niivõrd, kui see viitab artikli 7 lõikele 3.

Artikkel 2

Lisas loetletud isikud jäetakse välja määruse (EÜ) nr 194/2008 VI lisa J osas esitatud isikute loetelust.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. mai 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 115, 27.4.2012, lk 25.

(2)  ELT L 66, 10.3.2008, lk 1.

(3)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 22.


LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUD

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein a.k.a. Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw