15.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 409/2012 НА СЪВЕТА

от 14 май 2012 година

за спиране на прилагането на някои ограничителни мерки, установени в Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/225/ОВППС на Съвета от 26 април 2012 г. за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета (2) предвижда определени мерки, които включват ограничения на вноса и износа на някои видове стоки в/от Бирма/Мианмар, замразяването на финансовите средства и икономическите ресурси на някои лица и образувания и ограничения по отношение на финансирането на някои предприятия.

(2)

В отговор на неотдавнашните събития в Бирма/Мианмар с Решение 2012/225/ОВППС беше изменено Решение 2010/232/ОВППС (3) с цел да се предвиди спиране наприлагането до 30 април 2013 г. на всички ограничителни мерки по отношение на Бирма/Мианмар, с изключение на оръжейното ембарго и ембаргото върху оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии.

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 194/2008 следва да бъде съответно изменен, за да бъде спряно прилагането на повечето ограничителни мерки.

(4)

Следва да се счита, че спирането на замразяването на средства и икономически ресурси позволява освобождаването без предварително разрешение от компетентните органи на финансови средства и икономически ресурси, замразени съгласно Регламент (ЕО) № 194/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Прилагането на мерките, посочени в членове 2, 3, 5, 6, член 7, параграф 3, член 8, член 9, параграф 2, членове 11, 12, 13, и член 15, параграфи 2 – 8 от Регламент (ЕО) № 194/2008 се спира до 30 април 2013 г.

Прилагането на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 194/2008 се спира до 30 април 2013 г., доколкото се отнася до член 7, параграф 3.

Член 2

Лицата, изброени в приложението се заличават от списъка на лицата в част Й от приложение VI към Регламент (ЕО) № 194/2008.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein a.k.a. Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw