1.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 212/20


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo panaikinimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 212/08)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Deri Sitis–Hitrou oro uostas

Deri Sitis–Gatviko oro uostas

Deri Sitis–Lutono oro uostas

Deri Sitis–Londono Sičio oro uostas

Deri Sitis–Sautendo oro uostas

Pirmoji su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2017 m. kovo 26 d.

Panaikinimo data

2017 m. gegužės 2 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

John Kelpie

Chief Executive

Derry City & Strabane

District Council

98 Stand Road

Derry

BT48 7NN

UNITED KINGDOM