22.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 216/1


ODLUKA VIJEĆA

od 14. srpnja 2014.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pogledu sudjelovanja u Savjetodavnom odboru CARIFORUM-EU predviđenom Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane

(2014/481/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (1) („Sporazum”), potpisan je 15. listopada 2008. i privremeno se primjenjuje od 29. prosinca 2008.

(2)

Člankom 232. stavkom 2. Sporazuma predviđa se da njegovo Zajedničko vijeće odlučuje o sudjelovanju civilnog društva u Savjetodavnom odboru CARIFORUM-EU, kako bi se osigurala široka zastupljenost svih zainteresiranih strana.

(3)

Važno je osnovati sve institucije predviđene Sporazumom, posebno Savjetodavni odbor CARIFORUM-EU koji još nije sazvan unatoč njegovoj ulozi u promicanju dijaloga, suradnje i praćenja u okviru Sporazuma.

(4)

Europski gospodarski i socijalni odbor izrazio je spremnost pomoći Savjetodavnom odboru CARIFORUM-EU organiziranjem izbora europskih predstavnika za taj odbor te preuzimanjem funkcije tajništva tog odbora u početnom razdoblju nakon njegova osnivanja.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti u ime Unije u pogledu donošenja odluke Zajedničkog vijeća CARIFORUM-EU predviđene Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, o njegovu Savjetodavnom odboru, temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog vijeća priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MARTINA


(1)  SL L 289, 30.10.2008., str. 3.


NACRT

ODLUKA br. …/2014 ZAJEDNIČKOG VIJEĆA CARIFORUM-EU

od

osnovanog Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, o sudjelovanju u Savjetodavnom odboru CARIFORUM-EU

ZAJEDNIČKO VIJEĆE CARIFORUM-EU,

uzimajući u obzir Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane („Sporazum”), a posebno njegov članak 232. stavak 2.,

budući da je, s obzirom na ciljeve utvrđene u članku 1. Sporazuma i obvezu njegova praćenja predviđenu u članku 5. Sporazuma, primjereno utvrditi sudjelovanje u Savjetodavnom odboru CARIFORUM-EU,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Savjetodavni odbor CARIFORUM-EU („Odbor”) sastoji se od četrdeset (40) stalnih predstavnika organizacija civilnog društva kako slijedi:

(a)

dvadeset i pet (25) predstavnika organizacija smještenih u državama CARIFORUM-a; i

(b)

petnaest (15) predstavnika organizacija smještenih u Europskoj uniji.

2.   U objema gore navedenim skupinama predstavnika postoji uravnotežena zastupljenost:

(a)

organizacija poslodavaca,

(b)

sindikata,

(c)

drugih gospodarskih, društvenih i nevladinih organizacija, uključujući organizacije u području razvoja i okoliša; i

(d)

akademske zajednice.

3.   Stalni predstavnici obavljaju dužnost dvije godine. Osigurava se relevantno stručno znanje te široka geografska i sektorska zastupljenost.

4.   Za potrebe ove Odluke, izrazom „organizacije civilnog društva” obuhvaćene su institucije, udruženja, fondacije, interesne skupine i drugi nevladini subjekti koji su neprofitni i koji mogu savjetovati ili doprinijeti stručnim informacijama o pitanjima obuhvaćenima Sporazumom, kao i predstavnici akademske zajednice.

5.   Smatra se da je organizacija smještena na području države CARIFORUM-a ili Europske unije ako ta organizacija ima službeno sjedište, središnju upravu i nadzor na području države CARIFORUM-a ili Europske unije, ovisno o slučaju.

Članak 2.

1.   Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU sastavlja Odbor, koji se sastoji od predstavnika organizacija civilnog društva koje je u skladu s člankom 1. odabrala Europska unija odnosno države CARIFORUM-a.

2.   Zajedničko vijeće CARIFORUM-EU može prema potrebi i izmijeniti popis članova.

3.   Bilo koje slobodno mjesto u članstvu Odbora ne poništava sastav Odbora niti narušava pravo preostalih članova na djelovanje.

4.   Većina članova koje odabere Europska unija i većina članova koje odaberu države CARIFORUM-a čine kvorum Odbora.

Članak 3.

Stalni predstavnici mogu dobivati financijsku pomoć za obavljanje svojih dužnosti u Odboru.

Članak 4.

Svaka organizacija koja ispunjava zahtjeve članka 232. stavka 1. Sporazuma može prisustvovati sastancima Odbora kao promatrač.

Članak 5.

Europski gospodarski i socijalni odbor ima ulogu tajništva Odbora u početnom razdoblju koje završava 31. prosinca 2014. Nakon toga organizacija ili subjekt koji odaberu države CARIFORUM-a te zatim organizacija ili subjekt koji odabere Europska unija naizmjenično djeluju kao tajništvo Odbora u razdoblju od 12 mjeseci.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu […]

Sastavljeno u …

za Zajedničko vijeće CARIFORUM–EU