22.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. juli 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union for så vidt angår medlemskab af Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

(2014/481/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (»aftalen«) blev undertegnet den 15. oktober 2008 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 29. december 2008.

(2)

I henhold til aftalens artikel 232, stk. 2, skal Det Fælles Råd Cariforum-EU udvælge civilsamfundets medlemmer af Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU med henblik på at sikre, at alle berørte parter repræsenteres bredt.

(3)

Det er vigtigt at få nedsat alle de institutioner, der er omhandlet i aftalen, særlig Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU, som endnu ikke er blevet indkaldt til trods for sin rolle i forbindelse med dialogen, samarbejdet og overvågningen i henhold til aftalen.

(4)

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har erklæret sig villigt til at bistå Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU ved at tilrettelægge udvælgelsen af de europæiske medlemmer af dette udvalg og varetage udvalgets sekretariat i en indledende periode efter dets nedsættelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på vegne af Unionen for så vidt angår vedtagelsen af en afgørelse i Det Fælles Råd Cariforum-EU, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, baseres på udkastet til det fælles råds afgørelse, der er knyttet som bilag til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2014.

På Rådets vegne

M. MARTINA

Formand


(1)  EUT L 289 af 30.10.2008, s. 3.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. …/2014 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU,

af

der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, om medlemskab af Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU

DET FÆLLES RÅD CARIFORUM-EU HAR —

under henvisning til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 232, stk. 2, og

ud fra den betragtning, at der i lyset af målene i aftalens artikel 1 og forpligtelsen til at overvåge aftalens gennemførelse, jf. aftalens artikel 5, bør træffes afgørelse om medlemskab af Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det Rådgivende Udvalg Cariforum-EU (»udvalget«) skal bestå af fyrre (40) faste medlemmer, der repræsenterer civilsamfundsorganisationer, hvoraf:

a)

femogtyve (25) repræsenterer organisationer hjemmehørende i Cariforumlandene, og

b)

femten (15) repræsenterer organisationer hjemmehørende i Den Europæiske Union.

2.   I begge ovennævnte medlemsgrupper skal følgende være ligeligt repræsenteret:

a)

arbejdsgiverorganisationer

b)

fagforeninger

c)

andre økonomiske, sociale og ikkestatslige organisationer, herunder udviklings- og miljøorganisationer, og

d)

den akademiske verden.

3.   De faste medlemmers mandat er på to år. Det skal sikres, at der i udvalget er den relevante ekspertise, og at der er bred geografisk og sektormæssig dækning.

4.   I denne afgørelse omfatter »civilsamfundsorganisationer« institutioner, foreninger, fonde, interessegrupper og andre ikkestatslige organer, som arbejder for et almennyttigt mål, og som kan yde rådgivning eller bidrage med specialiseret information på områder, der er omfattet af aftalen, samt repræsentanter for den akademiske verden.

5.   En organisation anses for at være hjemmehørende på et Cariforumlands eller Den Europæiske Unions område, hvis den har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sin centrale ledelse og kontrol på et Cariforumlands eller Den Europæiske Unions område, alt efter tilfældet.

Artikel 2

1.   Det Fælles Råd Cariforum-EU besætter udvalget med repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der i overensstemmelse med artikel 1 udvælges af henholdsvis Den Europæiske Union og Cariforumlandene.

2.   Det Fælles Råd Cariforum-EU kan om nødvendigt også ændre medlemslisten.

3.   Et ledigt mandat i udvalget berører ikke gyldigheden af udvalgets nedsættelse eller de øvrige medlemmers ret til at handle.

4.   Et flertal af de medlemmer, der er udvalgt af Den Europæiske Union, og et flertal af de medlemmer, der er udvalgt af Cariforumlandene, gør udvalget beslutningsdygtigt.

Artikel 3

Faste medlemmer kan få økonomisk bistand til udøvelsen af deres hverv i udvalget.

Artikel 4

Alle organisationer, der opfylder kravene i aftalens artikel 232, stk. 1, kan deltage i møderne i udvalget som observatører.

Artikel 5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er sekretariat for udvalget i en indledende periode indtil den 31. december 2014. Derefter fungerer en organisation eller enhed udvalgt af Cariforumlandene og derefter en organisation eller enhed udvalgt af Den Europæiske Union skiftevis som sekretariat for udvalget i perioder på 12 måneder.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft den […]

Udfærdiget i …, den …201….

Det Fælles Råd CARIFORUM-EU