ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.286.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 286

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
30. septembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 286/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 286/02

Výmenný kurz eura

3

2011/C 286/03

Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2011, ktorým sa zriaďuje skupina expertov pre korupciu

4

 

Dvor audítorov

2011/C 286/04

Osobitná správa č. 8/2011 „Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky“

12

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 286/05

Likvidačné konanie – Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

13


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie – Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/23/11 – Podpora televízneho vysielania európskych audiovizuálnych diel

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 286/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 286/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

18

2011/C 286/09

Opätovné uverejnenie žiadosti o zápis podľa článku 9 ods. 5 a článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK