ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.286.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 286

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
30 september 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 286/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 286/02

Wisselkoersen van de euro

3

2011/C 286/03

Besluit van de Commissie van 28 september 2011 tot oprichting van een groep van corruptiedeskundigen

4

 

Rekenkamer

2011/C 286/04

Speciaal verslag nr. 8/2011 „Terugvorderingen van onverschuldigde betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid”

12

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 286/05

Liquidatieprocedure — Besluit tot opening van de liquidatieprocedure ten aanzien van FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen)

13


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2011/C 286/06

MEDIA 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/23/11 — Steun voor de uitzending van Europese audiovisuele werken op televisie

14

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 286/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6323 — Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2011/C 286/08

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

18

2011/C 286/09

Herbekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 9, lid 5, en artikel 8, lid 2 van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

24


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL