ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.286.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. rugsėjo 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 286/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 286/02

Euro kursas

3

2011/C 286/03

2011 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė korupcijos klausimams nagrinėti

4

 

Audito Rūmai

2011/C 286/04

Specialioji ataskaita Nr. 8/2011 „Neteisėtų išmokų išieškojimų Bendrosios žemės ūkio politikos srityje auditas“

12

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 286/05

Likvidavimo procedūra – Sprendimas pradėti bendrovės „FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA“ likvidavimo procedūrą (Pranešimas skelbiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 14 straipsnį)

13


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas – Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/23/11 – Parama Europos audiovizualinių kūrinių transliavimui per televiziją

14

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 286/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 286/08

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

18

2011/C 286/09

Pakartotinis paraiškos dėl registravimo paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių 9 straipsnio 5 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį

24


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT