ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.286.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 286

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
30. september 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 286/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 286/02

Euro vahetuskurss

3

2011/C 286/03

Komisjoni otsus, 28. september 2011, millega moodustatakse korruptsioonivastase võitluse eksperdirühm

4

 

Kontrollikoda

2011/C 286/04

Eriaruanne nr 8/2011 „Alusetult tehtud maksete tagasinõudmine ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas”

12

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 286/05

Likvideerimismenetlus – Otsus kindlustusseltsi FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA likvideerimismenetluse alustamise kohta (Teatis on avaldatud kooskõlas Euroopa Parlamendi direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artikliga 14)

13


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Arendus, levi, kampaaniad ja koolitus – Taotlusvoor – EACEA/23/11 – Toetus Euroopa audiovisuaalteoste teleleviks

14

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 286/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 286/08

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

18

2011/C 286/09

Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) artikli 9 lõike 5 ja artikli 8 lõike 2 kohase registreerimistaotluse uuesti avaldamine

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET