ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.286.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 286

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
30. september 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 286/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 286/02

Euroens vekselkurs

3

2011/C 286/03

Kommissionens afgørelse af 28. september 2011 om oprettelse af ekspertgruppen om korruption

4

 

Revisionsretten

2011/C 286/04

Særberetning nr. 8/2011 »Inddrivelse af uretmæssige udbetalte beløb under den fælles landbrugspolitik«

12

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 286/05

Likvidation — Beslutning om indledning af en likvidationsprocedure vedrørende FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

13


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 286/06

MEDIA 2007 — Udvikling, distribution, markedsføring og uddannelse — Indkaldelse af forslag — EACEA/23/11 — Støtte til grænseoverskridende tv-spredning af europæiske audiovisuelle produktioner

14

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 286/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6323 — Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 286/08

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

18

2011/C 286/09

Fornyet offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 9, stk. 5, og artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

24


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA